ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp kapağı değişimi yapılan hastalara verilen taburculuk eğitiminin değerlendirilmesi
Yeşim Yaman1, Hülya Bulut2
1Department of Nursing, Giresun University Faculty of Health Sciences, Giresun
2Department of Nursing, Gazi University Faculty of Health Sciences, Ankara
Amaç: Bu araştırmada kalp kapağı değişimi ameliyatı yapılan hastalara verilen planlı taburculuk eğitiminin, hastaların bilgi düzeyi, öz bakım gücü ve taburculuk sonrası yaşanabilecek sorunlar üzerine etkileri saptandı.

Çalışma planı: Bu yarı deneysel çalışmaya 25 Haziran - 19 Aralık 2007 tarihleri arasında bir Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi kliniğinde kalp kapağı değişimi ameliyatı yapılan 80 hasta (42 erkek, 38 kadın; ort. yaş 49.2 yıl; dağılım 20-65 yıl) dahil edildi. Kırk hasta (25 erkek, 15 kadın) çalışma grubunu ve 40 hasta (17 erkek, 23 kadın) kontrol grubunu oluşturdu. Çalışma grubundaki hastalara, eğitim planı doğrultusunda taburculuk eğitimi verildi ve araştırmacı tarafından geliştirilen eğitim kitapçığı dağıtıldı. Kontrol grubundaki hastalara ise, görevli servis hemşiresi tarafından rutin eğitim verildi.

Bulgular: Hastaların bilgi ve öz bakım puan ortalamaları çalışma grubunda, kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. Aynı zamanda kontrol grubundaki hastaların ‘halsizlik-güçsüzlük-yorgunluk’ ve ‘diş eti kanaması’ sorunlarını çalışma grubundaki hastalardan daha fazla yaşadığı saptandı (p<0.05). Bu durumda istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte (p>0.05), kontrol grubundaki hastalar bulantı-kusma, çarpıntı, ateş, uykusuzluk ve burun kanaması gibi sorunları daha fazla yaşadıklarını ifade ettiler.

Sonuç: Taburculuk eğitiminin hastaların bilgi ve öz bakım düzeylerinin yüksek olmasında, kendi bakımlarını gerçekleştirebilmelerinin sağlanmasında ve taburculuk sonrasında daha az sorunla karşılaşmalarında etkili olduğu belirlendi.

Keywords : Taburculuk eğitimi; kalp yetmezliği/epidemiyoloji/etyoloji/terapi; kalp kapağı ameliyatı; öz bakım
Viewed : 11981
Downloaded : 2872