ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sinoatriyal noda arteryel desteğinin anatomisi ve varyasyonları: Çift tüplü multidedektör BT anjiyografi ile görüntüleme
Düzgün Yıldırım1, Muhteşem Ağıldere2, Sergin Akpek2, Terman Gümüş2
1Department of Radiology, Kasımpaşa Military Hospital, Istanbul
2Department of Radiology, VKV Amerikan Hospital, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada, sinoatriyal nod (SAN) arteri açıklandı ve Türk toplumundaki tipik seyri ve varyasyonları tanımlandı.

Çalışma planı: Çift tüplü bir multidedektör sistem ile incelemeleri gerçekleştirilmiş 107 olgunun kardiyak bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. Özel yazılım programı kullanılarak sistemin üç boyutlu, maksimum intensite projeksiyon ve multiplanar düzlem görüntüleri oluşturuldu ve değerlendirildi. Sinoatriyal nod arteryel desteği tespit edildikten sonra, öncelikle trasesi tanımlandı; ikincil olarak ise orijine yakın kalibrasyonu ölçülerek, değişik formların oranları hesaplandı.

Bulgular: Olguların 97’sinde (%91) sağ koroner arter (SağKA)’in proksimal 35 milimetrelik segmentinden kaynaklanan tek SAN arteri bulundu, tek SAN arteri dördünde (%4) proksimal sol sirkümfleks arterden, üçünde (%3) doğrudan sağKA sinüsünden ve ikisinde (%2) ise sağKA’nın konal dalından kaynaklanmakta idi. Sadece birinde kuşatılmış SAN arteri tespit edildi.

Sonuç: Sinoatriyal noda sağlanan arteryel kan desteği, çift tüplü multidedektör BT sistemleri ile elde edilmiş rutin kardiyak BT kesitlerinin işlenmesi ile kolaylıkla görüntülenebilir. Bu arteryel desteğin özelliklerinin daha önceden bilinmesi, cerrahi veya kateter anjiyografi gibi invaziv işlemlerde yaralanmanın engellenmesi açısından önemlidir. Literatür ile karşılaştırıldığında, bulgularımız SAN arteryel desteğinin farklı ırklar arasındaki değişkenliği farklı tiplerinin ve yüzdelerinin bulunduğunu göstermektedir.

Keywords : Anjiyografi; koroner arter; çift tüplü bilgisayarlı tomografi; sinoatriyal nod arteryel desteği
Viewed : 9567
Downloaded : 3665