ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Özofagus kanserinde özofagogastrik anastomoz kaçağını önlemede pediküllü omental flep kullanımı
Yener Aydın1, Atila Türkyılmaz1, Atilla Eroğlu1, Hacı Ahmet Alıcı2, Nurettin Karaoğlanoğlu3
1Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Atatürk University, Erzurum
2Department of Anesthesiology and Intensive Care, Medicine Faculty of Atatürk University, Erzurum
3Department of Thoracic Surgery, Atatürk Training and Research Hospital for Chest Disease and Chest Surgery, Ankara
Amaç: Bu çalışmada Ivor Lewis (transtorasik) tipi özofajektomide anastomoz kaçağını önlemede pediküllü omental flep kullanımının etkinliği araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2000 ve Aralık 2007 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde özofagus kanseri nedeniyle Ivor Lewis tipi özofajektomi ve özofagogastrik anastomoz uygulanan 132 hastanın (48 erkek, 84 kadın; ort. yaş 56.7±12.5 yıl; dağılım 16-80 yıl) kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Rekonstrüksiyon organı olarak mide seçildi ve özofagogastrik anastomoz toraksta yapıldı. Özofagogastrik anastomoz ve gastrik sütür hattı pediküllü omental flep ile sarıldı.

Bulgular: Komplikasyon 65 hastada (%49.2) gelişti. Anastomoz kaçağı beş hastada (%3.8) gelişti. Hastane mortalite oranı (30 günlük mortalite oranı) %5.3 (n=7) idi. Birincil ölüm nedenleri anastomoz kaçağı ve solunum yetmezliği idi. Ameliyat sonrası ortalama yatış süresi 13.8 gün idi. Hastaların üç ve beş yıllık sağkalım oranları sırasıyla %39.5 ve %19.6 idi.

Sonuç: Klinik deneyimlerimize göre özofagus kanserinde özofajektomi sonrası özofagogastrik anastomozda pediküllü omental flep kullanımı anastomoz kaçak insidansını önemli derecede azaltmaktadır.

Keywords : Kan akımı; özofagus kanseri; özofajektomi; gastrektomi; omentoplasti; omentum/cerrahi; cerrahi flep
Viewed : 10571
Downloaded : 2646