ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanserli hastalarda venöz tromboembolizm riski
Sulhattin Arslan1, Şule Karadayı2, Sefa Levent Özşahin1, Ekber Şahin3, İbrahim Akkurt1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, lk ve Acil Yardım Anabilim Dalı, Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas
Amaç: Akciğer kanseri olan hastalarda venöz tromboemboli insidansı tespit edildi, venöz tromboemboli ile kanserin histopatolojik tiplendirmesi, evresi, tedavisi ve eşlik eden kronik hastalıklar arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2006 - Mayıs 2009 tarihleri arasında kliniğimizde tanı ve tedavisi yapılan ve dosya verilerine ulaşılabilen 137 akciğer kanserli hasta (126 erkek, 11 kadın; ort. yaş 58±28 yıl; dağılım 24-78 yıl) geriye dönük olarak planlanan bu çalışmaya alındı. Venöz tromboembolinin tanısı için klinik bulgular, toraks bilgisayarlı tomografi-anjiyografi, ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi ve Doppler ultrasonografi bulguları esas alındı. Tromboze ven adı kaydedildi.

Bulgular: Hastaların %8.8’inde venöz tromboemboli tespit edildi. Sigara içen 121 hastanın %9.1’inde venöz tromboemboli vardı. Hastaların %44.6’sında başka hastalıklar var idi. Bazı hastalarda birden fazla eşlik eden hastalık (kronik obstrüktif akciğer hastalığı, arteryel hipertansiyon, koroner arter hastalığı, diyabetes mellitus, konjestif kalp yetmezliği) var idi. Venöz tromboembolili hastalarda eşlik eden hastalık görülme oranı yaklaşık %58.3 idi. Hastaların %22.6’sı küçük hücreli akciğer kanseri, %77.4’ü küçük hücreli dışı akciğer kanseri idi. Venöz tromboemboli, küçük hücreli akciğer kanserli hastaların %6.4’ünde, küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların ise %9.4’ünde tespit edildi. Histopatolojik olarak tromboembolili hastaların %50’sinde adenokanser tespit edildi. Kanser olan hastaların %58.3’ü ileri evre idi ve yine kanserli hastaların %58.3’ünde birinci basamak tedavi sırasında venöz tromboemboli gelişti. Hastaların %53.8’inde metastaz bulunmakta idi.

Sonuç: Her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı olmasa da venöz tromboemboli görülme oranı, adenokarsinomlu, ileri evre kanserli, metastaz yapmış ve kronik komorbiditesi olan grupta daha yüksek idi. Bu oran kemoterapi uygulanan hastalarda da hafif bir şekilde yüksek idi.

Keywords : Akciğer kanseri; metastaz; venöz tromboembolizm
Viewed : 10830
Downloaded : 2508