ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Servikal vertebradaki vidanın intratorasik migrasyonu: Olgu sunumu
Seray Kalaycıoğlu, Göktürk Fındık, Koray Aydoğdu, Gülfidan Dağlı, Sadi Kaya
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
Göğüs kafesi içinde yabancı cisimler genellikle aspirasyon veya travma sonrası görülmektedir. Göğüs kafesi içinde yabancı cisimler klinik olarak akut hava yolu tıkanıklığı ya da sık tekrarlayan enfeksiyonlar şeklinde kendini gösterir. Elli altı yaşında erkek hastada, beş yıl önce gelişen servikal kırık sonrası vertebral tespit amacıyla yerleştirilen vida, ameliyat sonrası birinci yıl kontrol akciğer grafisinde yerinde bulunamamış ve boyun yumuşak dokuları arasında bulunmuştur. Düzenli akciğer grafi kontrolleri sırasında dört yıl sonra, vidanın hastanın boyun bölgesinde değil, göğüs kafesi içinde etrafında yaklaşık 6 cm’lik kaviter lezyonla beraber bulunduğu saptanmış. Hasta kliniğimize sevk edildiğinde yaklaşık iki aydır devam eden öksürük ve ateş yakınması bulunmakta idi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde hiler bölgede yabancı metalik cisim (vida) ve apikal bölge ile hilus arasında yerleşim gösteren paravertebral kaviter lezyon gözlendi. Servikal bölgenin, göğüs kafesi ile direkt anatomik bağlantısı olmadığı için, dört yıllık bir takip döneminin sonunda, vidanın göğüs kafesine yer değiştirmesi beklenmedik bir bulgudur. Lezyon tanı ve tedavi amacıyla torakotomi ile araştırıldı. Kavite duvarı diseke edilip vida çıkartıldı, hasarlı akciğer bölgesine wedge rezeksiyonu yapıldı.
Keywords : Yabancı cisim; implant; toraks
Viewed : 12670
Downloaded : 2231