ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Arteriyel greft kullanılarak kardiyopulmoner bypassla ya da kardiyopulmoner bypassız gerçekleştirilen tam revaskülarizasyon: Altı aylık anjiyografik sonuçlar
Güçlü Elevli, İlker Mataracı, Fuat Büyükbayrak, Alper Erkin, Mesut Şişmanoğlu, Kaan Kırali
Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Heart Education and Research Hospital, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada, üç damar koroner arter hastalığı bulunan hastalarda off-pump tam arteriyel revaskülarizasyonun herhangi bir güçlük yaşanmadan gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği değerlendirildi.

Çalışma planı: Bu ileriye dönük ve randomize çalışmaya üç damar koroner arter hastalığı olan toplam 40 hasta dahil edildi (off-pump grubunda 20, on-pump grubunda 20 hasta) ve her iki gruptaki hastalarda arteriyel greftlerle üç sisteme tam arteriyel revaskülarizasyon uygulandı. İki grup ameliyat öncesi özellikler açısından benzerdi. Off-pump grubunda, kalbin lateral ve posteriyor duvarının revaskülarizasyonu için yürütülen manipülasyon sırasında yeterli koroner perfüzyonun sağlanması için ilk olarak sol ön inen koroner arter revaskülarize edildi. Bu gruptaki hiçbir hastada intrakoroner şant kullanılmadı.

Bulgular: İki grup ameliyat öncesindeki ve ameliyat sırasındaki risk faktörleri açısından benzerdi. Hasta başına düşen ortalama distal anastomoz sayısı on-pump grubunda daha yüksekti (3.2±0.4’e karşılık 3±0; p=0.042). Off-pump grubunda ameliyat sonrası transfüzyon gereksinimi (4.5±2.1 üniteye karşılık 6.4±1.8 ünite, p=0.018), ekstübasyon zamanı (7.5±2.5 saate karşılık 10.8±1.8 saat, p<0.05), yoğun bakım ünitesinde kalış süresi (15.7±5.6 saate karşılık 54.1±18.3 saat, p<0.05) ve hastanede kalış süresi (5.1±1.5 güne karşılık 6.9±2.1 gün, p=0.004) anlamlı şekilde daha düşük bulundu. Altı ay sonraki kontrol anjiyografilerinde tüm sol internal torasik arterler açık bulunurken, sağ internal torasik arterlerden beşi (üçü off-pump, ikisi on-pump grubunda) ve radiyal arter greftlerinin altısı (üçü on-pump grubunda, üçü off-pump grubunda) tıkalı bulundu.

Sonuç: Tam arteriyel revaskülarizasyon, üç damar koroner arter hastalığında off-pump tekniği ile kardiyopulmoner bypassla ameliyat edilen hastalardaki kadar etkin şekilde gerçekleştirilebilir.

Keywords : Kardiyopulmoner bypass; koroner arter bypass greftleme; miyokard infarktüsü; miyokard revaskülarizasyon; offpump
Viewed : 10580
Downloaded : 2434