ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pompasız koroner arter bypass greftleme cerrahisinden sonra levobupivakainle parasternal blok ve lokal anestezik infiltrasyonunun ameliyat sonrası ağrı ve akciğer fonksiyonları üzerine etkileri
Orhan Tokgöz1, Serbülent Gökhan Beyaz2, Belkıs Tanrıverdi3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Diyarbakır State Hospital, Diyarbakır
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Diyarbakır Pediatric Hospital, Diyarbakır
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Medicine Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir
Amaç: Bu çalışmada açık kalp ameliyatı sonrası levobupivakain parasternal blok ve lokal anestezik infiltrasyonunun ağrı ve solunum fonksiyonları üzerine olan etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Bu ileriye dönük, randomize ve çift kör çalışma, 1 Şubat 2008 ile 1 Aralık 2008 tarihleri arasında yapıldı. Koroner arter bypass greftleme ameliyatı uygulanan ASA III-IV grubu toplam 20 hasta, (12 erkek, 8 kadın; ort. yaş 59.35; dağılım 18-69 yıl) Levobupivakain grubu (Grup LB, n=11) veya Plasebo grubuna (Grup P, n=9) dahil edildi. Grup LB'ye, rutin uygulamaya ek olarak %0.25'lik levobupivakain (1.35 mg/kg) sternumun her iki tarafına lokal infiltrasyon şeklinde uygulandı. Plasebo grubuna ise ilave lokal anestezi yapılmadı. Tüm hastaların ameliyat sonrası sözel değerlendirme skalası (SDS) skoru, morfin tüketimi ve solunum fonksiyonları değerlendirildi.

Bulgular: Ekstübasyon sonrası farklı saatlerde bakılan SDS skorları ve yakınmalar grup LB'de, grup P'den anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05). Grup LB'de 24 saatlik morfin tüketimi de grup P'den anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.001). Ameliyat sonrası solunum fonksiyon testlerinde her iki grupta da anlamlı düşüşler oldu (p<0.010), ancak solunum fonksiyonlarındaki bu düşüş miktarları iki grup arasında farklılık göstermiyordu (p>0.05).

Sonuç: Levobupivakain ile parasternal blok ve lokal infiltrasyon ameliyat sonrası oluşan ağrıyı azaltmada etkili, ancak ameliyatı takiben akciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı önlemede yetersiz kaldı. Konunun daha iyi aydınlatılması için, daha fazla sayıda hasta içeren çalışmalara gereksinim vardır.

Keywords : Analjezi; bypass cerrahisi; levobupivakain; parasternal blok; solunum fonksiyonları
Viewed : 10029
Downloaded : 3062