ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda diosmin-hesperidin kombinasyonu tedavisinin lipid profili ve oksidatif-antioksidatif sistem üzerindeki etkisi
Alptekin Yasım1, Davut Özbağ2, Metin Kılınç3, Harun Çıralık4, İsmail Toru3
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş
2Departments of Anatomy, Medicine Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş
3Departments of Biochemistry, Medicine Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş
4Departments of Pathology, Medicine Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş
Amaç: Bu çalışmada yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda diosmin-hesperidin kombinasyonu tedavisinin serum lipid profili ile oksidatif-antioksidatif sistem üzerindeki etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya ağırlıkları 220 ile 280 g arasında değişen 36 Sprague-Dawley cinsi sıçan alındı ve sıçanlar her bir grupta 12 sıçan olacak şekilde rasgele biçimde üç gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki sıçanlar (Grup 1) standart sıçan yemi ile beslenirken, grup 2 (Yüksek kolesterollü diyet grubu) ve grup 3'teki (100 mg/kg/gün diosmin-hesperidin grubu) sıçanlar üç ay boyunca yüksek kolesterollü diyetle beslendi. Çalışma periyodu sonunda serumda total kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol ve ve trigliserid düzeyleri ölçüldü. Serumda ve kalp dokusu örneklerinde malondialdehit (MDA), glutatyon peroksidaz (GPX), süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Total kolesterol, LDL-kolesterol ve trigliserid düzeyleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu. Yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol düzeyi ise grup 3'te, grup 1 ve 2'dekinden anlamlı ölçüde yüksekti. Malondialdehit düzeyleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu. Glutatyon peroksidaz ve SOD düzeylerinin grup 3'te grup 1 ve 2'ye göre anlamlı ölçüde yüksek olduğu saptandı. Katalaz düzeyleri açısından gruplar arasında hiçbir anlamlı farklılık yoktu. İntrakardiyak MDA, GPX, SOD ve katalaz ölçümlerinin gruplar arasında anlamlı ölçüde farklı olmadığı görüldü.

Sonuç: Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlara diosminhesperidin kombinasyonu verilmesi HDL-kolesterol düzeylerini anlamlı ölçüde artırdı, fakat diğer lipid parametrelerini anlamlı düzeyde etkilemedi. Oksidatif-antioksidatif dengede olumlu değişiklikler meydana geldi ve diosmin-hesperidin uygulaması GPX ve SOD düzeylerinde anlamlı ölçüde artış sağlandı.

Keywords : Diosmin-hesperidin; lipid profili; oksidatif durum; sıçan modeli
Viewed : 17506
Downloaded : 3390