ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sıçanlarda renal arterde ateroskleroz gelişimiyle kronik Psödomonas aeruginosa infeksiyonu arasındaki ilişki
Nursel Şahin1, Ömer Özbudak2, Hanife Karakaya Kabukçu1, Rabin Saba3, Cengiz Türkay4, Bahar Akkaya5, Mehmet Kabukçu6, Tülin Aydoğdu Titiz1
1Departments of Anesthesiology and Reanimation, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya
2Departments of Chest Diseases, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya
3Departments of Infection and Clinical Microbiology, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya
4Departments of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya
5Departments of Pathology, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya
6Departments of Cardiology, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya
Amaç: Bu çalışmada Psödomonas aeruginosa (P. aeruginosa) ile sıçan modelinde oluşturulan kronik akciğer infeksiyonlarının renal arterde ateroskleroz oluşumundaki rolü araştırıldı.

Çalışma planı: Altmış altı Wistar albino sıçan her grupta 14 ile 20 adet olacak şekilde randomize olarak dört gruba ayrıldı. Grup 1 (n=20) ve grup 3 (n=16) %1 kolesterol eklenmiş diyet ile, grup 2 (n=14) ve grup 4 (Kontrol grubu) standart sıçan yemi ile beslendi. Sıçanların trakeaları anestezi altında cerrahi olarak çıkarıldı. Çalışma periyodu esnasında dört haftalık aralıklarla toplam beş defa bir enjektörle grup 1 ve 2'ye P. aeruginosa süspansiyonu ile grup 3 ve 4'e ise serum fizyolojik ile intratrakeal inokülasyon yapıldı. Kolesterol seviyeleri anestezi altında kuyruktan alınan kan örneklerinden değerlendirildi.

Bulgular: Histopatolojik incelemelerde en fazla luminal incelme olan segment gözle inceleme yoluyla seçildi ve her segmentten 8-10 kesit hazırlanarak Olympus CH 40 mikroskop ile incelendi. Örneklerin medial ve neointimal bölgeleri bilgisayarlı görüntü analizi ile analiz edildi.

Sonuç: Kesitler incelendiğinde kontrol grubundaki sıçanların esas olarak normal renal arter duvarı yapısına sahip olduğu görüldü. İnfekte edilen ve %1 kolesterol eklenmiş diyet ile beslenen grupta renal arterlerde tipik preaterosklerotik değişiklikler gelişti. Bu çalışmada bir sıçan modelinde P. aeruginosa ile oluşturulan kronik akciğer infeksiyonu ve yüksek kolesterol ile beslenmenin renal arter intima-media kalınlığını artırdığı ilk defa olarak gösterildi. Bu bulgular kronik infeksiyonun uzak etkilerinin ateroskleroz oluşumunda bir etyolojik faktör olduğunu güçlü şekilde düşündürmektedir.

Keywords : Ateroskleroz; Psödomonas aeruginosa; sıçan; renal arter
Viewed : 7123
Downloaded : 2018