ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Klorhekzidin glukonat ve gümüş nitratın tavşan akciğeri üzerindeki etkileri: Deneysel bir çalışma
Ekber Şahin1, Şahande Elagöz2, Burçin Çelik1, Aydın Nadir1, Şule Karadayı3, Yücel Akkaş1, Melih Kaptanoğlu1, Şinasi Manduz4
1Departments of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas
2Departments of Pathology, Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas
3Departments of Emergency, Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas
4Departments of Cardivascular Surgery, Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas
Amaç: Bu çalışmada klorhekzidin glukonat ve gümüş nitratın akciğerler üzerine olan etkisi incelendi ve akciğer kist hidatik ameliyatlarında kullanılabilirliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmada ağırlıkları 2750 ile 3000 gram arasında değişen otuz sağlıklı Wistar albino Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı ve tavşanlar üç gruba ayrıldı. Birinci grupta serum fizyolojik, ikinci grupta %0.5’lik gümüş nitrat ve üçüncü grupta %0.04’lük klorhekzidin glukonat trakea yoluyla verildi. İşlemden 30 gün sonra tavşanlardaki trakeobronşiyal ve parenkimal değişiklikler histopatolojik olarak incelendi. Trakeobronşiyal değişiklikler trakeal patolojiye göre değerlendirildi, oysa peribronşiyal lenfositik infiltrasyon ve parenkimal değişiklikler ise interstisyel lenfositik infiltrasyon, kanama-ödem, fibrozis ve pnömoni açısından değerlendirildi.

Bulgular: İnterstisyel lenfositik infiltrasyon oranı klorhekzidin glukonat grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek iken, fibrozis ve fibrin birikimi gümüş nitrat grubunda kontrol grubuna göre daha yüksekti. Gruplar arasında diğer parametrelerde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmadı.

Sonuç: Çalışmanın sonuçları ile %0.04’lük klorhekzidin glukonatın tavşan akciğeri ve trakeobronşiyal mukoza üzerine minimal negatif bir etkisinin olduğu ve gümüş nitrata göre daha güvenilir bir ajan olduğu gösterilmiştir.

Keywords : Klorhekzidin glukonat; kist hidatik; akciğer; gümüş nitrat
Viewed : 12538
Downloaded : 2649