ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ameliyat öncesi kompanse böbrek yetmezlikli hastalarda kardiyopulmoner bypass altında ve çalışan kalpte koroner revaskülarizasyon
Hüseyin Ali Tünel1, Öner Gülcan1, İsa Coşkun1, Orhan Saim Demirtürk1, Rıza Türköz2
1Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.002
Amaç: Bu geriye dönük çalışmada, kardiyopulmoner bypass (KPB) ve çalışan kalp (ÇK) yöntemleri kullanılarak koroner revaskülarizasyon uygulanan kompanse böbrek yetmezlikli (KOBY) hastaların böbrek fonksiyonları ve ameliyat sonrası sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2001 - Mayıs 2008 tarihleri arasında koroner revaskülarizasyon yapılan KOBY'li 58 hasta çalışmaya alındı. Hastalar, revaskülarizasyon yöntemine göre iki gruba ayrıldı: KPB ile ameliyat edilen hastalar (grup 1; n=45, ort. yaş 64±9.2 yıl) ve ÇK ile ameliyat edilen hastalar (grup 2; n=13, ort. yaş 66.5±7.9 yıl). İki grup, demografik özellikler, ameliyat öncesi, ameliyat sonrası ve taburcu günündeki böbrek fonksiyonları, hemodiyaliz gereksinimleri ile erken ve orta dönem sonuçları açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Grupların demografik özellikleri birbirine benzerdi. Ameliyat sonrası diüretik, inotrop, intra-aortik balon pompası gereksinimi, hemodiyaliz, kanama nedeniyle revizyon gereksinimi, ameliyat sonrası komplikasyonlar veya hastane içi ve geç dönem mortaliteleri açısından hastalarda anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Ameliyat sonrası ve taburcu günü BUN ve kreatinin değerleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Ortalama takip süresi 44.3±30.4 ay idi. Takip periyodunda, kalıcı hemodiyaliz gereksinimi grup 2'de anlamlı şekilde daha yüksek idi (p<0.05). Erken mortalite grup 1'de üç hastada gözlenir iken, grup 2'de yoktu. Geç mortalite, grup 1'de bir, grup 2'de ik i hastada gözlemlendi.

Sonuç: Kompanse böbrek yetmezlikli hastalarda KPB veya ÇK tekniğinin kullanılması erken ameliyat sonrası dönemde böbrek fonksiyonlarında herhangi bir farklılık ortaya çıkarmadı. Hasta sayımızın az olması sınırlayıcı faktör olmakla beraber, ameliyat öncesi böbrek fonksiyonunun, KPB veya ÇK tekniğinin seçilmesinde belirleyici faktör olmadığını düşünmekteyiz.

Keywords : Kardiyopulmoner bypass; kompanse böbrek yetmezliği, koroner bypass
Viewed : 13722
Downloaded : 2609