ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisinin erken ve geç pulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi: Üç yıllık takip sonuçları
Handan İnönü1, Erdinç Naseri2, Serhat Çelikel1, Ahmet Cemal Pazarlı1, İlker Etikan3
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Tokat
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.003
Amaç: Bu çalışmada, kalp cerrahisinden üç ay ve üç yıl sonra pulmoner fonksiyonların değerlendirilmesi amaçlandı.

Çalışma planı: Hastanemiz Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde Ağustos 2005 - Mart 2006 tarihleri arasında elektif açık kalp cerrahisi uygulanan 25 hasta (19 erkek, 6 kadın; ort. yaş 55.5±13.4 yıl; dağılım 17-77 yıl) ileriye dönük olarak değerlendirildi. Solunum fonksiyon testleri (SFT) ve arter kan gazı (AKG) analizleri, ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası 3. ay ve 3. yılda yapıldı.

Bulgular: Yirmi beş hastanın %64'üne koroner arter bypass greftleme (KABG) ameliyatı, %20'sine kapak replasmanı ameliyatı (KRA), %16'sına ise hem KABG hem de KRA uygulandı. New York Heart Association (NYHA) kalp yetmezliği sınıflamasına göre ameliyat öncesi kalp yetmezliği düzeyi hastaların %68'inde sınıf III, %24'ünde sınıf II ve %8'inde sınıf IV idi. Solunum fonksiyon testi parametrelerinden VC, FEV1, FVC, FEF25, FEF50, FEF75 ve MMEF'nin ameliyat öncesi değerleri ve ameliyat sonrası 3. ay ve 3. yıl değerleri karşılaştırıldığında fark anlamlı iken (p=0.0001), FEV1/FVC oranı ve PEF açısından fark anlamlı değildi (p>0.05). Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası AKG değerleri arasında fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışmanın en önemli sonucu, SFT parametrelerinin üç yıl sonra, ameliyat öncesi değerlere göre anlamlı derecede düşük tespit edilmesidir. Bu sonuç ameliyat sonrası oluşan fonksiyonel değişikliklerin 3. yılın sonunda bile devam ettiğini göstermesi açısından dikkate değerdir.

Keywords : Kardiak cerrahi; kardiopulmoner bypass; solunum fonksiyon testleri, kapak replasman ameliyatı
Viewed : 14748
Downloaded : 2745