ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi
Mustafa Bahadır İnan, Ali İhsan Hasde, Evren Özçınar, Levent Yazıcıoğlu, Mustafa Şırlak, Rüçhan Akar, Sadık Eryılmaz, Ümit Özyurda
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.004
Amaç: Bu çalışmada son on yıllık dönemde miyokard infarktüsü sonrası ventriküler septal rüptür (VSR) nedeni ile kliniğimize başvuran 21 hastanın sonuçları bildirildi.

Çalışma planı: Kliniğimize on yıllık dönem içinde infarktüs sonrası VSR nedeniyle başvuran 21 hasta (14 erkek, 7 kadın; ort. yaş 59.6±8.8 yıl; dağılım 52-73 yıl) geriye dönük olarak incelendi. Bu hastaların hepsi anjina pektoris (AP) yakınması ile başvuran ve koroner arter hastalığı ve VSR tanısı konulan hastalardı. Klinik olarak stabil olmayan hastalar intra-aortik balon pompası (İABP) destekli veya desteksiz medikal tedavi ile stabilize edildikten sonra ameliyata alındı. Mortalite ve morbiditeye ek olarak ameliyat öncesi, sırası ve sonrası veriler geriye dönük olarak kaydedildi. Taburcu sonrası hastalar üç aylık aralıklarla takip edildi.

Bulgular: Ventriküler septal rüptür 16 hastada anteriyorda, beş hastada ise posteriyorda idi. Dokuz hasta acil koşullarda ameliyat edilirken diğer 12 hasta hemodinamik olarak stabilizasyonu takiben ameliyat edildi. Hastaların %81'inde ameliyat öncesi İABP desteğine, %65'inde ise inotrop desteğine gereksinim duyuldu. Bütün hastalara kardiyopulmoner bypass (KPB) eşliğinde koroner arter bypass greftleme ve yama ile VSR onarımı yapıldı. Ameliyat sırası mortalite iki hastada görüldü. Ortalama kross klemp zamanı 87.1±11.3 dakika, KPB zamanı ise 138.6±19.9 dakikaydı. Kardiyopulmoner bypasstan ayrılırken hastaların %100'ünde İABP desteğine, %94'ünde inotrop desteğine, %29'unda ise geçici pacemaker desteğine gereksinim duyuldu. Yoğun bakım ünitesinde ortalama kalış süresi 6.2±4.4 gün, ortalama hastanede kalış süresi ise 13.0±5.6 gündü. Ameliyat sonrası beş hasta, taburculuk sonrası takipte ise iki hasta kaybedildi. Hastaların taburcu sonrası ortalama takip süresi 46.6±18.1 ay idi.

Sonuç: Miyokard infartüsü sonucu meydana gelen VSR günümüzde halen mortalitesi yüksek bir patolojidir. Ameliyat öncesinde farmakolojik destek ve İABP desteğinin mortalite ve morbiditenin azaltılmasında çok önemli bir rol oynar.

Keywords : Koroner arter hastalığı; miyokard enfarktüsü; ventriküler septal rüptür
Viewed : 12175
Downloaded : 2554