ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Senning işlemiyle elde ettiğimiz cerrahi deneyimimiz ve orta dönem sonuçlarımız
Ahmet Şaşmazel1, Mehmet Özkökeli1, Fuat Büyükbayrak1, Ayşe Baysal2, Hasan Erdem1, Altuğ Tuncer1, Eylem Tuncer1, Hasan Sunar1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
2Departments of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.005
Amaç: Büyük arter transpozisyonu (TGA) tanısı ile ameliyat edilen bebek hastalarda Senning işleminin orta dönem cerrahi sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Büyük arter d-transpozisyonu (d-TGA) tanısı ile ameliyat edilen yedi hasta (ort. yaş 23.6±32.5 ay; dağılım 6-96 ay ve ort. ağırlık 9.6±4.6 kg; dağılım 7-20 kg) çalışmaya dahil edildi. Yedi hastanın üçünde basit TGA ve atriyal septal defekt gözlendi, kalan dört hastada ise kompleks TGA (ventriküler septal defekt ve pulmoner stenozlu) vardı. Senning ameliyatı öncesi dört hastada (%57) balon atriyal septostomi yapılmış idi. Ortalama ameliyat öncesi pulmoner arter basıncı 34.6±27.5 mmHg idi. Ameliyat öncesi ortalama sistemik arteriyel oksijen satürasyonu yüzde 76.3±9.2 idi. Ameliyat öncesi New York Heart Association (NYHA) sınıflandırması altı hastada (%86) fonksiyonel sınıf II ve bir hastada (%14) sınıf III idi. Retrospektif olarak analiz edilen parametreler kardiyopulmoner bypass zamanını, aortik kros klemp zamanını, mekanik ventilasyonu süresini ve yoğun bakımda kalma süresini içermekteydi.

Bulgular: Bir hasta (%14) ameliyat sonrasında hastanede kaybedildi. Ortalama kardiyopulmoner bypass zamanı 155.9±23.6 dakika ve aortik kros klemp zamanı 99.9±23.5 dakika idi. Ameliyat sonrasında komplet atrioventriküler blok gelişen ve kalıcı pacemaker yerleştirilen bir hasta dışında tüm hastalar normal sinus ritminde kaldı. Bir hastada hafif süperiyor vena kava baffle obstrüksiyonu gelişti ve ortalama gradyan 2 mmHg olarak ölçüldü. Ortalama takip süresi 20.4±18.3 ay idi. Beş hasta (%84) NYHA fonksiyonel sınıflandırmasına göre sınıf I olarak değerlendirildi.

Sonuç: İnfant döneminde d-TGA'lı hastalarda gerçekleştirilen Senning işlemi düşük mortalite ve morbidite oranları ile orta dönemde izlem sürecinde güvenli bir ameliyattır.

Keywords : Morbidite; mortalite; Senning işlemi; büyük arter transpozisyonu
Viewed : 13286
Downloaded : 2674