ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Multi-drug resistance [MDR-1 (ABCB1)] 3435 geni C>T varyantı ve abdominal aort anevrizması arasındaki ilişki: Pilot çalışma
Şinasi Manduz1, Nurkay Katrancıoğlu1, Oğuz Karahan1, Mehmet Birhan Yılmaz2, Öztürk Özdemir3, Öcal Berkan1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas
2Departments of Cardiology, Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas
3Departments of Medical Genetics, Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.008
Amaç: Bu çalışmada, inflamatuvar süreç ve oksidatif strese karşı rol oynadığı ileri sürülen C3435T multi drug rezistans-1 (MDR-1) gen polimorfizminin AAA'daki etkisi ortaya konuldu.

Çalışma planı: Bu çalışmada servisimizde AAA tanısı konulduktan sonra ameliyat edilen 58 hasta (41 erkek, 17 kadın; ort. yaş 62.9±6.6) ile abdominal bilgisayarlı tomografi taramasında aort çapları normal olarak ölçülen 58 sağlıklı kişinin (38 erkek, 20 kadın; ort. yaş 58.8±11.6 yıl) periferik kan örneklerinde MDR gen mutasyonu tarandı.

Bulgular: MDR-1 C3435T geni CT varyant (x2=5,80, p=0.016) ve MDR-1 C3435T geni TT varyant (x2=11.47 p=0.001) polimorfizmleri AAA'lı hastalarda istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Demografik bulgular gruplar arasında benzerdi.

Sonuç: Elde edilen ilk sonuçlar MDR-1 geni T alleli polimorfizminin AAA ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Bu ve benzeri moleküler çalışmaların AAA etyolojisinin anlaşılmasında gelecekte yapılacak çalışmalara öncü olacağı kanaatindeyiz.

Keywords : Abdominal aort anevrizması; inflamasyon; MDR-1 gen polimorfizmi; revers hibridizasyon
Viewed : 11138
Downloaded : 2435