ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerde gelişen çalma sendromunun basınç kontrollü PTFE banding yöntemiyle tedavisi
İsmail Cihan Özbek, Ali Kocailik, Kenan Sever, Denyan Mansuroğlu
Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.009
Amaç: Geliştirdiğimiz distal yataktan basınç ölçülmesi ile kombine banding yönteminin orta dönemde fistül açıklığı ve klinik sonuçlara etkisi irdelendi.

Çalışma planı: Ocak 2002 - Aralık 2009 yılları arasında klinik değerlendirme ve Doppler USG ile semptomatik çalma sendromu tanısı konulan ve arteriyel basınç kontrollü politetrafloroetilen (PTFE) banding yöntemi ile tedavi edilen 20 hastanın orta dönem sonuçları değerlendirildi. Tüm hastalarda anevrizmatik brakiyosefalik arteriyovenöz fistül (AVF) mevcuttu. Ameliyat sırasında fistül proksimalinden brakiyal arterden ve radiyal arterden basınç monitörize edilerek radiyal/ brakiyal indeks değerleri kaydedildi. Fistüller radiyal-brakiyal indeks alt sınırı 0.6 oluncaya kadar daraltıldı. Banding işleminde anevrizmatik segmenti tamamıyla kapsayacak uzunlukta PTFE greft kullanıldı. Hastalar ameliyat sonrası dönemde 1. ay içerisinde ve daha sonra üç aylık periyotlarla kontrole çağrıldı. Kontrollerde fistül açıklığı ve semptomlar değerlendirildi ve kaydedildi.

Bulgular: Üç hastada 1. ay sonunda yapılan kontrolde semptomlarda hafifleme görülmedi. Bu hastalara rebanding yapıldı. Diğer hastalarda erken ve geç komplikasyon gelişmedi. Tüm hastalar erken dönemde hemodiyalize girebildi ve semptomlar düzeldi. Birinci yılın sonunda, rebanding yapılan iki hasta dışında tromboz saptanmadı.

Sonuç: Arteriyovenöz fistül sonrası gelişen çalma sendromunun cerrahi tedavisinde uygulanan başlıca cerrahi yöntemler distal revaskülarizasyon-interval ligasyon, banding, T-banding, greft interpozisyonu ve AVF ligasyonudur. Bu tedavi yöntemlerinin uygulandığı geniş cerrahi çalışmalar yoktur. Banding yöntemi teknik olarak kolay bir yöntem olmakla birlikte yetersiz banding çalma sendromunun devamına, gereğinden fazla daraltmalar ise tromboza neden olmaktadır. Çalışmamızda bir yıllık patens ve tromboz oranları sırasıyla %90 ve %10, semptomlarda düzelme oranı ise %95 olarak saptandı. Brakiyal ve radiyal arter basınç monitörizasyonu ile birlikte yapılan kontrollü bandingin fistül trombozu riskini ve yetersiz daraltmalara bağlı yeni girişimleri azalttığını düşünüyoruz.

Keywords : Arteriovenöz fistül; politetrafloroetilen banding; çalma sendromu
Viewed : 13151
Downloaded : 3583