ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer spontan pnömotoraksın cerrahi tedavisinde kama rezeksiyon ve parsiyel plevrektominin sonuçları: Videotorakoskopi mi aksiller torakotomi mi?
Celalettin İbrahim Kocatürk, Levent Cansever, Mehmet Zeki Günlüoğlu, Akif Turna, Servet Özdemir, Ulaş Çınar, Mehmet Ali Bedirhan
Department of Thoracic Surgery, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.015
Amaç: Bu çalışmada primer spontan pnömotoraks (PSP) hastalarında video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ve aksiller torakotomi yaklaşımlarıyla yapılan kama rezeksiyon ve parsiyel plevrektominin sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2007 - Aralık 2008 tarihleri arasında kliniğimizde PSP nedeniyle 478 hasta tedavi edildi. Bu hastaların 101'ine stapler yardımıyla, 110 apikal kama rezeksiyonu ve apikal plevrektomi işlemi uygulandı. Bu işlemlerin 45'i VATS (grup V), 65'i aksiller torakotomi (grup T) yaklaşımıyla yapıldı. İki grup, işlem süresi, kullanılan stapler yükleme ünitesi sayısı, göğüs tüpü kalma süresi, ameliyat sonrası narkotik analjezik gereksinimi, ameliyat sonrası komplikasyonlar, tekrar ameliyat gereksinimi ve rekürens oranları açısından karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için Student t-testi, ki-kare testi ve Fisher kesinlik testi kullanıldı.

Bulgular: Grup V ve grup T arasında yaş, cinsiyet, sigara alışkanlığı, pnömotoraks tarafı ve cerrahi endikasyonlar, ameliyat süresi, ameliyat sonrası göğüs tüpü kalma süresi, ameliyat sonrası komplikasyon oranı, tekrar ameliyat gereksinimi ve rekürens oranları açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Grup V'de beş hastada, grup T'de ise 20 hastada narkotik analjezik kullanma gereksinimi oluştu (p=0.02). Ameliyat sırasında kullanılan ortalama stapler yükleme ünitesi sayısı grup V'de 2.7, grup T'de ise 1.43 idi (p<0.0001).

Sonuç: Her iki yöntem de PSP cerrahisinde güvenli şekilde kullanılabilir. Video yardımlı torakoskopik cerrahi uygulaması daha az ağrılı olmakla birlikte, aksiller torakotomiye göre daha fazla stapler yükleme ünitesi kullanımı gerektirir.

Keywords : Ağrı; spontan pnömotorax; torakotomi; video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 14099
Downloaded : 2593