ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Trakeal sleeve pnömonektomi: 13 olgunun analizi
İrfan Taştepe1, Suat Gezer2, Gürhan Öz1, Taner Ege1, Erkmen Gülhan1, Ülkü Yazıcı1, Esra Özaydın3, Pınar Yaran1
1Departments of Thoracic Surgery, Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara
2Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Düzce University, Düzce
3Departments of Pathology, Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.017
Amaç: Bu çalışmada trakeal sleeve pnömonektomi (TSP) uyguladığımız olgulara ait sonuçlar incelendi.

Çalışma planı: Ocak 2000 ile Temmuz 2009 tarihleri arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeni ile 13 erkek hastaya (ort. yaş 52; dağılım 40-65 yıl) kliniğimizde TSP uygulandı. Hastalar yaş, cinsiyet, histopatolojik muayeneleri ve evreleri ile adjuvan tedaviler, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve sağkalım açısından geriye dönük olarak incelendi. Hastaların ortalama ve beş yıllık sağkalımları Kaplan-Meier yöntemi ile hesaplandı.

Bulgular: On üç hastanın 11'ine sağ, ikisine sol TSP uygulandı. Histopatolojik tanı, 11 hastada skuamöz hücreli karsinom, bir hastada adenokarsinom ve bir hastada adeno-skuamöz karsinom idi. Tümör, lenf nodu metastazı evrelemeleri bir hastada evre IIB, bir hastada evre IIIA ve 11 hastada evre IIIB idi. Dört hastada ameliyat sonrası komplikasyon görüldü ve bunların ikisi anastomoz ile ilişkili idi. Biri ameliyat sonrası dönemde olmak üzere takip süresince toplam üç hasta kaybedildi. Ortalam sağkalım süresi ve beş yıllık sağkalım oranları sırasıyla 87 ay ve %77 idi.

Sonuç: Trakeal sleeve pnömonektomi karinaya invaze veya yakın komşu olan akciğer kanseri tedavisinde önemli bir yöntemdir. Göğüs cerrahisindeki gelişmelerle morbidite ve mortalitesi azalmış olup bugün için standart pnömonektomininkine yakındır. Mediastinal lenf nodu tutulumu bir kontrendikasyon olmalıdır. Bunun tek istisnası, en blok rezeksiyonun mümkün olduğu subkarinal lenf nodu tutulumudur.

Keywords : Karina rezeksiyonu; küçük hücreli dışı akciğer kanseri; trakeal sleeve pnömonektomi; trakeobronşiyal anastomoz
Viewed : 10646
Downloaded : 2388