ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ekstrakorporeal Dolaşımda Pulsatil Akımın Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi
Barbaros KINOĞLU, Halil TÜRKOĞLU, Tufan PAKER, Tayyar SARIOĞLU, Aydın AYTAÇ
İstanbul Üniversitesi Kardiloyoji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Ekstrakorporeal dolaşımnda pulsatil ve düz akımın böbrek fonksiyonlarına etkisini araştırmak üzere 15 hastada düz akım (grup I), 20 hastada ise pulsatil akım (grup II) perfüzyonu ortalama 1 saat uygulandı. Her iki grubun aortik klemp zamanı (A.K.Z.) sonundaki BUN, kreatinin, idrar osmolaritesi (İosm), idrar sodyum konsantrasyonu (İNa+) ve idrar miktarları ile postoperatif 24 saatin sonunda çalışılan kreatinin klirensi (Kkr), serbest su klirensi (KH2O) ve idrar osmolariteleri karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Ayrıca ameliyat sonrası 7.güne kadar, BUN, kreatinin değerleri izlenen hastaların hiçbirinde böbrek fonksiyon bozukluğu düşündürecek bulgu tespit edilmedi.
Bu bulgulara dayanarak; ortalama 1 saatlik perfüzyon sürelerinde böbrek fonksiyonlarına etki bakımından, pulsatil akımın düz akıma bir üstünlüğü olmadığı sonucuna varıldı.
Viewed : 11368
Downloaded : 2577