ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol Atrial Trombus Tanısında Transözofageal Ekokardiografinin Değeri
Ahmet NARİN, Saide AYTEKİN, Ilhan ÖZTEKİN, Gülşah TAYYARECİ, Dursun Ünal, Kemal YEŞİLÇİMEN
İstanbul Göğüs Kalp-Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul
Bu çalışmanın amacı, transtorastik (TTE) ve transözofageal (TÖE) ekokardiografinin sol atrial trombus (SAT) tanısındaki değerini karşılaştırmaktadır. Bu amaçla yaşları 14 ile 56 arasında değişen (ort: 32 yaş) romatizmal mitral darlığı bulunan 70 hastada TTE ve TÖE uygulandı.
TTE ile hastaların 6'sında (%8.5), TÖE ile ise 12'sinde (%17) SAT saptandı. SAT saptanan 14 hastanını da içinde bulunduğu toplam 20 hasta ekokardiyografik değerlendirme sonrasında açık kalp cerrahisine verildi. Cerrahi girişim sırasında toplam 12 olguda SAT saptandı. Bu 12 hastadan 5'inde TTE ve 11'inde TÖE ile SAT görülmüştü. Her iki yöntemle SAT saptanan 1 hastada ise cerrahi sırasında SAT bulunmadı. SAT varlığının saptanmasında duyarlılık TTE için %42, TÖE için %92, özgüllük her ikisi için %88 bulundu.
Sonuç olarak SAT tanısında TÖE'nin TTE'den çok daha duyarlı bir inceleme yöntemi olduğu kanısına varıldı.
Viewed : 11092
Downloaded : 2854