ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Unstable Anginada C-Reaktif Protein Yükselmesinin Anlamı
Tevfik GÜRMEN, Seçkin PEHLİVANOĞLU, Murat ERSANLI, Servet ÖZTÜRK, Bekir KOCAZEYBEK, Cemil DEMİROĞLU
İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul
Çalışmamızda unstable anginada enflamatuvar olayın varlığını ortaya koymak amacıyla, kalp hastalığı olan 2 grup hasta kanında bir akut faz reaktanı olan C-reaktif protein (CRP) seviyelerini ölçtük.
Çalışmaya unstable anginalı 30 (grup I) ve stable anginalı 24 (grup II), toplam 54 hasta dahil edildi. CRP seviyeleri ölçümü ELIZA ve türbidimetri yöntemleri ile ayrı ayrı ikişer kez yapıldı. Her 2 yönteme göre bulunan değerlerde anlamlı bir farklılık var ise üçüncü kez immündiffüzyon yöntemi ile çalışıldı.
CRP değerleri (Eliza yöntemi: normal <10 mg/dl) grup I'de (ortalama 99.3±6 mg/dl), grup II'ye (ortalama 6.2±4 g/dl) kıyasla anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001).
Sonuçlar unstable anginada CRP seviyelerinde belirgin bir yükselme olduğunu göstermektedir. Bu da aktif koroner arter hastalığı fizyopatolojisinde enflamatuvar komponentin önemli bir rolü olduğunu düşündürmektedir.
Viewed : 29461
Downloaded : 8864