ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ortalama trombosit hacmi mekanik kapak trombozuna işaret eden bir belirteç olabilir mi?
İrfan Taşoğlu, Adnan Yalçınkaya, Mahmut M. Ulaş, Gökhan Lafçı, Ömer F. Çiçek, Ahmet T. Ulus, Ahmet Sarıtaş, Mustafa Paç
Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.036
Amaç: Bu çalışmada ortalama trombosit hacminin mekanik kapak trombozundaki klinik önemi ve akut mekanik kapak trombozuna işaret eden bir belirteç olma olasılığı araştırıldı.

Çalışma planı: Ortalama trombosit hacmi mekanik kapak trombozu olan ardışık 28 hastada (ort. yaş 47.3±12.8 yıl) ve 91 kontrol olgusunda (ort. yaş 46.1±5.8 yıl) ölçüldü. Çalışma grubunda kan örnekleri ilk başvuruda (grup 1, ilk ölçüm) ve taburcu olduktan sonraki ameliyat sonrası rutin kontrolde (grup 1, ikinci ölçüm) toplandı. İlk kontrol grubu (grup 2) mekanik kapağı olan, mekanik kapak trombozu öyküsü olmayanlar olarak tanımlandı. İkinci kontrol grubu (grup 3) kateterizasyon yapılan ve normal koroner anjiyogramları olan kardiyak hastalar arasından ardışık bir şekilde seçildi. Mekanik kapak obstrüksiyonu tanısı klinik inceleme, ekokardiyografi ve sinefloroskopi temel alınarak konuldu.

Bulgular: Ortalama trombosit hacmi grup 1'deki (ilk ölçüm) hastalarda diğer grup 1 (ikinci ölçüm), grup 2 ve grup 3'deki hastalardan anlamlı olarak yüksek idi (p<0.05). Grup 1'deki (ikinci ölçüm) ortalama trombosit hacmi değeri grup 2 ve grup 3'den hafif yüksek olduğu halde istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).

Sonuç: Mekanik kapak trombozu olan hastalarda ortalama trombosit hacminin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu ilk defa gösterildi. Bu nedenle ortalama trombosit hacmi, mekanik kapak trombozu olan hastalarda trombozun takip belirteci olarak kullanılabilir.

Keywords : Ortalama trombosit hacmi; mekanik kapak; mekanik kapak trombozu
Viewed : 11229
Downloaded : 2577