ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut sol ana koroner arter tıkanıklığına acil yaklaşım
Erol Kurç, Onur Sokullu, Numan Ali Aydemir, Batuhan Özay, Murat Sargın, Serap Aykut Aka
Department of Cardiovascular Surgery, Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.037
Amaç: Bu çalışmada akut sol ana koroner arter tıkanıklığı nedeni ile miyokardiyal revaskülarizasyon yapılan hastaların sağkalım oranları tanımlandı.

Çalışma planı: Bu çalışmaya akut sol ana koroner arter tıkanıklığı nedeni ile cerrahi revaskülarizasyon yapılan 32 ardışık hasta (26 erkek, 8 kadın; ort. yaş 62.9±10.9 yıl; dağılım 34-82 yıl) dahil edildi. Hastalara ilişkin sonuç öngöstergelerinin ve riske göre ayarlanmış sağkalım oranlarının tespit edilmesi amacıyla ameliyat öncesi klinik ve demografik değişkenler ve ameliyat sonrası takip verileri geriye dönük olarak toplandı.

Bulgular: Erken mortalitenin 12 hasta ile %37.5 olduğu tespit edildi. Altmış beş yaş üzeri hastalarda [OR 4.667 (1.0-21.65)] ve sağ koroner arterden retrograd kollateralizasyona sahip olan hastalarda [OR 4.667 (1.01-21.65)] erken mortalite oranının anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu saptandı. Kadın cinsiyet [OR 1.889 (0.31-11.34)], diabetes mellitus [OR 2.692 (0.45-15.87)], hipertansiyon [OR 1.615 (0.32-7.98)] ve intraaortik balon pompa kullanımının [OR 4.500 (0.67- 29.80)] erken mortalite açısından anlamlı risk faktörleri olmadığı saptandı (p>0.05).

Sonuç: Erken dönem mortalite yüksek olsa da, akut sol ana koroner arter tıkanıklığı olan hastalarda cerrahi revaskülarizasyon hala standart tedavi yaklaşımıdır. Hemodinamik instabilitesi bulunan ve sağ koroner arterden kollaterale sahip olmayan hastalarda, perkütan girişim cerrahiye köprü amaçlı uygulanabilir.

Keywords : Akut sol ana koroner arter oklüzyonu; koroner arter bypass greftleme; erken mortalite; acil yaklaşım
Viewed : 10676
Downloaded : 2468