ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter bypass cerrahisi hastalarında internal torasik arterin transmission elektron mikroskopisi ile incelenmesi
Ömer Faruk Doğan
Department of Cardiovascular Surgery, Adana Numune Education and Research Hospital, Adana
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.041
Amaç: Koroner arter bypass greftleme (KABG) ameliyatı yapılan hastalarda transmission elektron mikroskopisi (TEM) kullanılarak incelemesi yapılan kliplenmiş veya perfüze haldeki internal torasik arter (İTA)'lerin histolojik sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Çalışma için 60 hasta rastgele seçildi ve İTA çıkarılış yöntemine göre iki farklı gruba ayrıldı. İlk grupta [klipleme yapılan grup (KG); n=38] İTA pediküllü olarak hazırlandı, distal bölüm kliplendi, kesildi ve papaverin emdirilmiş spanç içinde anastomoz zamanına dek bekletildi. İkinci grupta [perfüze grup, (PG); n=22] ise İTA çıkarılması sonrasında greft kesilmedi ve anastomoz zamanına kadar göğüs içerisinde perfüse halde bekletildi. İnternal torasik arterlerin anastomozundan hemen önce 1 mm uzunlukta bir ITA halkası kesildi ve %2.5'lik glutaraldehide solüsyonunda muhafaza edildi. Örneklerin histolojik tarifleri belirtilen alt gruplara göre yapıldı: (i) Tamamen sağlam endotel; (ii) parçalı olarak sağlam endotel; (iii) gevşek ağsı yapıda endotel; (iv) endotel adacıklı ve (v) endotel yokluğu.

Bulgular: Klipleme yapılan grupta sekiz hastada farklı derecelerde histopatolojik bulgu kaydedildi (%21.05). Perfüze grupta İTA histopatolojik incelemelerinde iki hastada (%9.09) endotelyal veya subadventisiyal patoloji saptandı. İnternal torasik arterlerin en önemli histopatolojik bulguları; endotelde vakuolizasyon, intimal kalınlaşma veya intimal ayrılma, subendotelyal ödem, hücre sitoplazması ve mitokondrilerde ödem idi.

Sonuç: İnternal torasik arterin çıkarılması sonrasında kliplenmesi hücre iskeletinin düzeninde bozulmaya yol açabilir. Çalışmamız göstermiştir ki; standart yöntemle çıkarılan İTA konduitlerinde ani yapılan oklüzyon fizyolojik olmayan bir durum oluşturmakta, kan hücre elemanlarıyla endoteldeki bu patolojik süreçte endotel devamlılığında bozulma olabilmektedir.

Keywords : Klipleme; endotel hasarı; histoloji; internal torasik arter; tranmisyon elektron mikroskobu
Viewed : 10695
Downloaded : 2346