ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının evrelemesinde standart ve genişletilmiş servikal mediastinoskopinin rolü
İlker İskender1, Çağatay Tezel2, Salih Zeki Kadıoğlu2, Altan Kır2
1Department of Thoracic Surgery, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Cizre State Hospital, Şırnak
2Department of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Hospital, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.052
Amaç: Bu çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanserinin (KHDAK) ameliyat öncesi evrelemesinde uyguladığımız standart servikal mediastinoskopi (SSM) ve genişletilmiş servikal mediastinoskopi (GSM) deneyimimiz aktarıldı.

Çalışma planı: Eylül 2005 ila Aralık 2007 tarihleri arasında KHDAK tanısı veya öntanısı ile kliniğimize başvuran ardışık 208 hasta değerlendirildi. Neoadjuvan tedavi uygulanan (n=7) ve anormal morfoloji nedeni ile mediastinoskopi yapılamayan (n=5) toplam 12 hasta çalışmadan çıkarıldı. Tüm hastalara standart servikal mediastinoskopi ve sol akciğer tümörü bulunan 47 hastaya eşzamanlı GSM ve SSM uygulandı. Mediastinoskopi sonucu negatif olan hastalara torakotomi uygulandı.

Bulgular: Patoloji sonuçları, SSM ile değerlendirilen 676 lenf nodu ve GSM ile değerlendirilen 86 lenf nodu ile karşılaştırıldı. Standart servikal mediastinoskopi ve GSM'de 49 gerçek pozitif, 136 gerçek negatif ve 11 yalancı negatif sonuç saptandı. Bu sonuçlarla kombine mediastinoskopinin duyarlılığı, özgüllüğü, negatif öngörü değeri ve etkinliği sırasıyla %81.7, %100, %92.5 ve %94.4 olarak hesaplandı.

Sonuç: Biz KHDAK'nin evrelemesinde, diğer noninvazif işlemlere ulaşılamayan durumlarda, SSM ve GSM'nin “mediastinoskopi” başlığı altında birlikte sınıflandırılmasını öneriyoruz.

Keywords : Mediastinoskopi; küçük hücreli dışı akciğer kanseri; evreleme
Viewed : 10207
Downloaded : 2343