ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyovasküler Operasyonlarda Sirkülatuar Arresti Başlatmada Rektal Isı ile Elektroserebral Sessizliğin (Ecs) Karşılaştırılması
Yüksel ATAY,*Ömer TETİK, Uğur GÜRCÜN, Erdem ÖZKISACIK, Şevket BAŞARIR, İsa DURMAZ, Önol BİLKAY, Suat BUKET
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR,
*Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı. ELAZIĞ
Çeşitli kardiyak ve aortik patolojilerin cerrahi tedavisi sırasında kullanılan derin hipotermik total sirkülatuar arresti başlatmada, beyin elektriksel aktivitesi tamamen kaybolana dek hastalar soğutulmaktadır. Elektroserebral sessizliğin sağlandığı güvenilir bir rektal ısı derecesinin olup olmadığını araştırmak amacı ile Kasım 1993 ve Nisan 1997 tarihleri arasında kliniğimizde cerrahi sağaltım uygulanan 71 asendan ve/veya arkus aorta hastalığı olgusu retrospektif olarak çalışmaya alınmıştır. Hastaların 35' i akut tip I, 2 tanesi akut tip II, 9 tanesi kronik tip l, 5'i kronik tip II diseksiyon, 16'sı asendan ve arkus, 4 hasta arkus aorta anevrizması nedeni ile cerrahiye alınmıştır. Tüm hastalar derin hipotermi, total sirkülatuar arrest ve retrograd serebral perfüzyon kullanılarak öpere edilmişlerdir ve elektroensefalogram (EEG) tüm operasyon süresince monitorize edilmiştir. Sirkülatuar arrest hastaların pupilleri fiks dilate olduğu ve elektroserebral sessizliğin (ECS) sağlandığı an başlatılmıştır. Bu esnadaki rektal ısılar kaydedilmiştir. Ortalama sirkülatuar arrest süresi 33.42±14,02 (2-74), ortalama bypass süresi 194-64154.68 (115-409) dakikadır. Sirkülatuar arrestin başlatıldığı ve ECS' liğin olduğu andaki ortalama rektal ısı 16.39±1.74 (10-21)°C' dir. Yapılan istatistiksel analizde standart sapmanın ve varyansın yüksek bir düzeyde bulunması, değişim katsayısının %10' un üzerinde saptanması ve güvenilirlik aralığının %95' in altında olması sirkülatuar arresti başlatmada rektal ısıya bakarak karar vermenin güvenilir bir yöntem olmadığını göstermektedir. EEG monitorizasyonu ve pupillerin dilatasyonunun izlenmesi bu konuda daha güvenilir bir yöntem olarak gözükmektedir.
Viewed : 14766
Downloaded : 3862