ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hemodiyaliz girişi için gerçekleştirilen basilik ven transpozisyonu: Orta dönem sonuçlar
İsmail Oral Hastaoğlu, Fuat Bilgen
Özel Erdem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.079
Amaç: Bu çalışmada hemodiyaliz girişi için yapılan basilik ven transpozisyonlarının orta dönem sonuçları araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya Ocak 2005 - Mayıs 2010 tarihleri arasında hemodiyaliz erişimi için basilik ven transpozisyonu ameliyatı uygulanan toplam 38 ardışık hasta (24 erkek, 14 kadın; ort. yaş 54±2 yıl; dağılım 28-71 yıl) alındı. Demografik özellikler ve ameliyat sırasındaki verilerle birlikte bir yıllık primer ve sekonder açıklık ve komplikasyon oranları değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama takip süresi 18 aydı. On yedi hastaya (%44.7) primer yüzeyelleştirme, 21 hastaya (%55.3) sekonder yüzeyelleştirme işlemi uygulandı. Sekonder yüzeyelleştirme uygulanan dokuz hastaya (%42.9) aşamalı transpozisyon işlemi uygulandı. Takip süresince sırasıyla beş (%29.4) ve sekiz (%38) hastada primer ve sekonder transpozisyon işlemlerinde erişim yetmezliği tespit edildi. Bir yıllık açık kalım oranı primer ve sekonder işlemlerde sırasıyla %70.5 ve %61.9 olarak bulundu (p=0.4). Bir hastaya (%2.6) kanama ve buna bağlı gelişen medial brakiyal fasiyal kompartman sendromu nedeniyle, bir hastaya (%2.6) ise senkop sonrası gelişen erken fistül trombozu nedeniyle revizyon cerrahisi uygulandı.

Sonuç: Primer ve sekonder yüzeyelleştirmeyle uygulanan basilik ven transpozisyonu işlemlerinin orta dönem sonuçlarının tatminkar olduğunu düşünmekteyiz.

Keywords : Basilik ven transpozisyonu; brakiyal arter; hemodiyaliz
Viewed : 14182
Downloaded : 2235