ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğuştan kalp cerrahisi sonrası inhale nitrik oksit tedavisinin kesilmesine yardımcı oral sildenafil kullanımı: Klinik deneyimlerimiz
Ahmet Şaşmazel1, Taylan Adademir1, Ayşe Baysal2, Naci Öner3, Mehmet Özkökeli1, Ekrem Yılmaz1, Hasan Sunar1, Rahmi Zeybek1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.080
Amaç: Bu çalışmada ciddi pulmoner hipertansiyon hastalarında, doğuştan kalp cerrahisi sonrası inhale nitrik oksit (iNO) tedavisinin sonlandırılmasında profilaktik oral sildenafil kullanılmasının sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Ameliyat sırasında iNO tedavisi başlanan 21 hastadan 18’inde ameliyat sonrası birinci günde tedaviye sildenafil (1 mg/kg, günde 4 kez) eklendi. Hastaların tıbbi kayıtları rebound pulmoner arteriyel hipertansiyon kliniği, entübasyon süresi, yoğun bakımda kalış süreleri ve erken ve geç dönem mortalite açısından geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Sildenafil tedavi protokolünün uygulandığı 18 hastanın dördünde (%22.2) erken mortalite görüldü. İki ölüm (%11.1) ameliyat sonrası birinci günde düşük kalp debisi nedeniyle, diğer iki ölüm (%11.1) ise ciddi rebound pulmoner hipertansiyon krizi nedeniyle ameliyat sonrası altı ve dokuzuncu günlerde gerçekleşti. On dört hastada da (%77.8) oral sildenafil tedavisi ile iNO kullanımının sonlandırılması rebound pulmoner hipertansiyon krizine yol açmadı.

Sonuç: Doğuştan kalp cerrahisi sonrası iNO tedavisinden ayırmaya yardımcı olma amaçlı profilaktik sildenafil kullanımı, rebound pulmoner hipertansiyonun engellenmesinde yararlı olabilir. Profilaktik uygulamanın etkinliği ve güvenirliğinin değerlendirilmesi için randomize kontrollü çalışmalara gereksinim vardır.

Keywords : Doğuştan kalp cerrahisi; nitrik oksit; rebound pulmoner hipertansiyon; sildenafil
Viewed : 15180
Downloaded : 2890