ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Diyabetik hastalarda kalp cerrahisi sırasında normogliseminin sağlanması: Klinik deneyimlerimiz
Aynur Camkıran1, Aslı Dönmez2, Sabiha Ercan3, Zeynep Kayhan1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara
2Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
3Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Afyonkarahisar
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.081
Amaç: Kalp cerrahisi uygulanan diyabetik hastalarda kardiyopulmoner bypass (KPB) sırasındaki kan şekeri değişikliklerinde kliniğimizin anestezi ve KPB rutin protokolünün etkinliğini araştırmak ve bunu diyabetik olmayan hastalardaki değişiklikler ile karşılaştırmaktır.

Çalışma planı: Etik kurul onayı alındıktan sonra elektif şartlarda KPB uygulanan 274 olgu çalışmaya dahil edildi ve hastalar diyabetik (n=112) ve diyabetik olmayanlar (n=162) olarak iki gruba ayrıldı. Tüm hastalara standart anestezi, cerrahi ve KPB protokolleri uygulandı. Diyabetik hastalara, kliniğimizin rutin protokolü olan sabit oranda 1.5 mg/kg/sa. hızda %5 dekstroz ve insülin infüzyonu verildi. İnsülin (50 ünite regüler insülin 50 mL normal salin) infüzyon hızı kliniğimizde rutin olarak kullanılan kan şekeri [ünite/sa.= kan şekeri (mg/dl)/100] formülüne göre ayarlandı. Kan şekeri düzeyleri KPB öncesi, sırası ve sonrası dönemlerde ölçüldü. Demografik veriler, kros klemp ve KPB süreleri ve ameliyat sırasındaki sıvı yönetimi ile yapılan kan transfüzyon miktarı kaydedildi.

Bulgular: Diyabetik ve diyabetik olmayan grupların demografik özellikleri benzerdi. Bazal ölçüm değerlerine göre her iki grubun kan şekeri düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde yükseldi. Diyabetik ve diyabetik olmayan hastaların kan glukoz düzeylerinde ilk ve son ölçümler arasında sırasıyla %37.16 ve %43.04'lük bir artış olduğu görüldü. Bazal ölçüm değerlerine göre istatistiksel olarak her iki grupta da anlamlı bir artış meydana geldiği, ancak kan şekerinin diyabetik hastaların dahil edildiği grupta diyabetik olmayan gruba göre daha az artış gösterdiği gözlendi (p=0.00).

Sonuç: Kliniğimizde rutin olarak kullanılan insülin-dekstroz infüzyon protokolünün KPB uygulanan diyabetik hastalarda kan şekeri seviyesini kontrol altına almada güvenilir olduğu görüldü.

Keywords : Kan şekeri; kalp cerrahisi; diabetes mellitus; glikoz
Viewed : 14584
Downloaded : 3038