ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut derin ven trombozunun uzun süreli tedavisinde düşük molekül ağırlıklı heparin ile oral antikoagülanların karşılaştırılması
Ergün Haliloğlu1, Sefer Usta1, Mehmet Özkan2, Özgür Sayıl3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon
2Medikal Park Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Samsun
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.086
Amaç: Bu çalışmada kiloya göre ayarlanmış dozlarda subkütan düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) uygulanmasının, sekonder derin ven trombozu (DVT) profilaksisinde oral antikoagülan (OA) ile karşılaştırarak etkinlik ve güvenirliliği belirlendi.

Çalışma planı: Alt ekstremite akut DVT'si objektif olarak belgelenen ardışık semptomatik 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar DMAH ve OA grubu olarak ayrıldı. Her iki grupta da ilk yedi gün DMAH tedavisi kullanıldı. Bundan sonra, bir grup, sadece DMAH almaya devam ederken, diğer grup OA eklenmesi ile tedaviye devam etti.

Bulgular: Her iki grupta da ölümcül kanama komplikasyonu yoktu. Kırk hastanın hiçbirinde mortalite görülmedi. DMAH grubunda dört hastada (%20), OA grubunda altı hastada (%30) venöz yetmezlik gelişti. Altı aylık izlem sürecinde DMAH grubunda 20 hastadan ikisinde, OA grubunda 20 hastadan dördünde tekrarlayan tromboz gelişti. Bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Sonuç: Çalışmamızda akut DVT'nin sekonder profilaksisinde, laboratuvar takibi yapmadan subkütan DMAH kullanımının etkili ve güvenli olduğu gösterildi.

Keywords : Derin ven trombozu; düşük moleküler ağırlıklı heparin; oral antikoagülan; profilaksi
Viewed : 15005
Downloaded : 2767