ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perikard efüzyonlu hastaların tedavisinde VATS ve torakotominin karşılaştırılması
Ilgaz Doğusoy, Tuba Koç, Hatice Demirbağ, Mehmet Yıldırım, Murat Yaşaroğlu, Bülent Aydemir, Oya İmamoğlu, Tamer Okay
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.095
Amaç: Bu çalışmada perikard efüzyonu bulunan ve torakoskopik perikard pencere ile klasik anterior torakotomi yapılan olgularda, klinik sonuçlar karşılaştırılarak, video yardımlı torakoskopik cerrahinin (VATS) günlük cerrahi pratikteki önemi değerlendirildi. Bunun sonucunda torakoskopik cerrahinin klasik yöntemlere göre potansiyel üstünlükleri ve olası zayıf yönleri literatür bilgileri ile karşılaştırıldı ve tartışıldı.

Çalışma planı: Kliniğimizde Ocak 2006 - Aralık 2009 tarihleri arasında, daha önce uygulanan medikal tedavilere yanıt vermeyen veya yapılan multipl perikardiyosentezler sonrasında nükseden 94 perikard efüzyonlu veya tamponadlı olguya cerrahi yöntemlerle parsiyel perikard rezeksiyonu uygulandı. Çalışmaya dahil edilen 94 olgunun 50'sine VATS ile perikardiyektomi yapıldı, 44'ü ise anterolateral torakotomi ile ameliyat edildi. Bu olgular; yaş ve cinsiyet dağılımı, etyoloji, ameliyat şekli, ameliyat süresi, drene edilen perikard sıvısının niteliği ve miktarı, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kalış süresi, göğüs tüpü drenajı ve hastanede kalış süresi, patolojik tanı, komplikasyon, nüks, maliyet, morbidite ve mortaliteleri açısından incelendi.

Bulgular: Malignite olan ve olmayan hastalarda anlamlı farklılıklar saptandı. Malignite olan olgularda; ameliyat tekniğine göre yaş, cinsiyet, nüks, ameliyat süreleri ve drenaj miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Ameliyat şekline göre YBÜ kalış süreleri, hastanede kalış süreleri, dren çekilme süreleri ve maliyetler arasında istatistiksel olarak VATS lehine anlamlı farklılıklar bulundu (p<0.01). Patolojisi benign olan hastalarda; ameliyat tekniğine göre yaş, cinsiyet, nüks, ameliyat süresi, YBÜ süresi, drenaj miktarı ve ameliyat süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Ameliyat tekniğine göre bu hastalarda hastanede kalış süreleri ile dren çekilme süreleri arasında VATS lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu (p<0.01).

Sonuç: Video yardımlı perikardiyektomi perikard drenajı ve biyopsi için etkili bir tekniktir. Cerraha klasik cerrahi işlemlerin komplikasyonlarından kaçınarak etkili drenaj sağlayan bir perikard rezeksiyonunu gerçekleştirme olanağı verir ve eşlik eden plevral ve pulmoner bozukluklar eşzamanlı olarak tedavi edilebilir.

Keywords : Perikardiyektomi; cerrahi; torasik; video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 18886
Downloaded : 2662