ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol atriyal apendiks anevrizması: Nadir bir anomali
Trushar Gajjar, Neelam Desai
Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery, Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences, Andhra Pradesh, India
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.101
Belirgin sol ventriküler hastalık ya da mitral kapak hastalığı yokluğunda sol atriyal apendiksin anevrizmal dilatasyonu oldukça nadirdir. İzole sol atriyal apendiks anevrizmasına sahip bu gibi iki olguya kurumumuzda başarılı cerrahi tedavi uygulandı. Yirmi dokuz ve 48 yaşında iki erkek hasta çarpıntı ve efor dispnesi ile (NYHA sınıfı 2) başvurdu. Hastaların klinik muayene ve elektrokardiyogramlarında atriyal fibrilasyon saptandı. Tanı göğüs grafisi ve transtorasik ve transözofageal ekokardiyografi ile kondu ve kontrastlı bilgisayarlı tomografi ile doğrulandı. Anevrizmektomi bir olguda eşlik eden orta dereceli mitral regürjitasyon diğer olguda ise anevrizma boşluğunda pıhtı bulunması olasılığı nedeni ile kardiyopulmoner bypass altında median sternotomi ile gerçekleştirildi. Atriyal fibrilasyon ameliyattan hemen sonraki dönemde sinüs ritmine döndü ve üç ay ve bir yıl sonraki takipte hastaların normal sinüs ritmi ile asemptomatik olduğu görüldü.
Keywords : Anevrizma; Sol atriyal apendiks; mitral aparat; spiral bilgisayarlı tomografi tarama
Viewed : 11011
Downloaded : 2606