ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyopulmoner Bypass ve Çalışan Kalp Teknikleri ile Yapılan Ameliyatların Kardiyak Performansa Etkisi
Ali RAHMAN, Oktay BURMA, Ayhan UYSAL, *Mustafa Kemal BAYAR, *Azize BEŞTAŞ, **Bilal ÜSTÜNDAĞ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Elazığ,
*Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Elazığ,
** Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Elazığ
Amaç: Kardiyopulmoner bypass (KPB), koroner arter bypass greftlemesi (KABG) sonrası organ disfonksiyonlarına yol açan sistemik inflamatuar yanıtı indükler. Bu çalışma pompasız KABG yapılan hastalarda KPB’nin etkilerinden uzak kalmanın postoperatif kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisini araştırmak üzere planlandı.
Materyal ve Metod: KABG planlanan 24 hasta 2 eşit gruba ayrıldı: KPB’li (Grup 1) ve KPB’siz (Grup 2) opere edilenler. Kardiyak indeks (Kİ) ve sol ventrikül atım iş indeksi (SVAİİ) anestezi indüksiyonu sonrası, protamin sonrası, postoperatif 0, 12, 24 ve 48. saatlerde ölçüldü. Aynı dönemlerde serumda kreatin fosfokinaz miyokardial izoenzim (CPK-MB), miyoglobin ve troponin T (TnT) ölçüldü.
Bulgular: Miyoglobin CPK-MB ve TnT seviyeleri her 2 grupta da başlangıç değerlerine göre arttı. Fakat Grup 1’deki CPK-MB ve miyoglobin artışı Grup 2’ye göre anlamlıydı (p < 0.05). Grup 2’deki TnT değerleri ise Grup 1’den belirgin olarak daha düşük bulundu (p < 0.01). Kardiyak indeks ve SVAİİ değerleri stabilizasyon grubunda KPB grubundan daha iyiydi (p < 0.05). İnotropik destek Grup 1’de daha fazla hastaya gerekirken (p < 0.01), yine Grup 1’deki hastalar daha fazla drenaja (p < 0.05) ve daha uzun entübasyon zamanına (p < 0.01) sahipti.
Sonuç: Kardiyak stabilizasyon tekniğiyle pompasız KABG operasyonları güvenle uygulanabilir ve KPB’nin hasarlayıcı etkilerinden korur.
Keywords : Kardiyopulmoner bypass, çalışan kalp, koroner bypass, kardiyak indeks, troponin T
Viewed : 14001
Downloaded : 3876