ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İSKEMİK AYAĞIN REVASKÜLARİZASYONU İÇİN VENÖZ SİSTEMİN ARTERYELİZASYONU (DENEYSEL ÇALIŞMA)
DAĞ Özgür, KOÇAK Hikmet, BECİT Necip, ÖZYAĞCIOĞLU Ahmet, VURAL Ünsal, CEVİZ Münacettin, *KELEŞ Mevlüt Sait, **EREN Suat, ***Erhan VAROL, ****ÜNDOĞDU Cemal
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi,
*Biyokimya,
**Radyoloji,
***Nükleer Tıp,
****Patoloji Anabilim Dalları, ERZURUM
Amaç: Bir ekstremitesi iskemili koyun modelinde, kademeli arteriovenöz reversal tekniğinin etkinliği bu çalışmada test edildi.

Metot: Çalışma; 5’erli 3 gruba ayrılan 15 merinos cinsi koyunda 3 farklı operasyon tekniği uygulanarak gerçekleştirildi. 1. gruptaki deneklerin sağ femoral arteriovenöz side to side anastomozdan sonra arter distali hemen, 2. gruptaki deneklerin ise anastomozdan sonra 11. gün arter distali ligatüre edildi. Her iki gruptaki deneklerde ven proksimali anastomozdan sonraki 11. gün ligatüre edildi. 3. gruptaki deneklerin ise anastomoz yapılmadan sol femoral arterleri ligatüre edildi. Her gruptan rastgele seçilen birer hayvanda dijital substract anjiografi (DSA) ve 99mTc makro agregated albümin (MAA) sintigrafisi çekildi ve iskemik ekstremitenin addüktör ve semimembranöz adalelerinden alınan biyopsi örneklerinde iskemik hasarın histopatolojik değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca her hayvanın uyluk çevre farkları, tansiyon arterial (TA), sağ/sol ekstremite TA oranları ve distal ekstremite nekrozunun olup olmadığı preoperatif, postoperatif ilk gün, 10.gün, 20.gün, 30.gün ve 40.günlerde değerlendirildi. Yine her hayvandan preoperatif ve postoperatif 40.gün alınan doku örneklerinde ATP tayini yapıldı. Klinik bulgular, 2. grup lehine iyi idi. En iyi TA, sintigrafik tutulum ve anjiografik arteriyelizasyon 2. grupta tespit edildi. Histopatolojik değerlendirmede 1. grupta orta derecede, 2. grupta hafif, 3. grupta belirgin iskemik hasar tespit edildi. Biyokimyasal analiz 2. grupta en yüksek ATP değerlerini gösterdi.

Sonuç: Elde edilen verilere dayanarak; kademeli olarak yapılan staged arteriovenöz reversal tekniğinin diğer cerrahi rekonstrüksiyon tedavileri ile sonuç alınamayan iskemik ekstremiteli vakalarda uygulanabilir bir girişim olabileceği kanaatine vardık.

Keywords : Arteriovenous reversal, Limb salvage
Viewed : 13036
Downloaded : 2565