ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort Kapak Replasmanının Sol Ventrikül Fonksiyonlarına Erken Dönem Etkileri
Şenol YAVUZ, Cüneyt ERİŞ, Tuğrul GÖNCÜ, Ayhan ÖZDEMİR, *Vedat KOCA
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa,
*Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa
Amaç: Bu çalışmanın amacı aort pozisyonunda takılan mekanik ve biyoprotez kapakların 6 aylık kısa dönemde sol ventrikül fonksiyonlarına ve boyutlarına olan etkilerini incelemekti.
Materyal ve Metod: Çalışmaya alınan toplam 30 olgu 2 gruba ayrıldı. I. gruba mekanik (St. Jude bileaflet, 15 olgu), II. gruba biyoprotez (Carpentier-Edwards perikardiyal, 15 olgu) aort kapağı takıldı. Mekanik protez takılan I. grubun yaş ortalaması 55.1 ± 14.3 olup 10’u (%66.6) erkek idi. Altı (%40) olguda aort darlığı, 5 (%33.3) olguda aort yetmezliği, 4 (%26.6) olguda ise hem darlık hem yetmezlik mevcut idi. Preoperatif 13 (%86.6) olgu NYHA class III-IV idi. Biyoprotez aort kapak takılan II. grubun yaş ortalaması 59.4 ± 9.1 olup 9’u (%60) erkek idi. Beş (%33.3) olguda aort darlığı, 3 (%20) olguda aort yetmezliği, 7 (%46,6) olguda ise hem darlık hem yetmezlik mevcut idi. Preoperatif 12 (%80) olgu NYHA class III-IV idi. Olguların preoperatif ve postoperatif 6. ayda sol ventrikül fonksiyonları ve boyutları ekokardiyografik olarak değerlendirildi.
Bulgular: Postoperatif dönemde her iki grupta sol ventrikül kitle indeksleri, maksimum kapak gradiyentleri, interventriküler septum kalınlıkları, arka duvar kalınlıkları, sol ventrikül sistol ve diyastol sonu çapları istatistiksel olarak anlamlı biçimde azalmış, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları anlamlı olarak artmıştır (p < 0.05). Olguların fonksiyonel kapasitelerinde de belirgin bir artış tespit edilmiştir. Bu parametreler açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p > 0.05).
Sonuç: Aort kapak replasmanı uygulanan olgularda sol ventrikül fonksiyonları ve boyutlarının olumlu olarak etkilendiği, fakat takılan kapak cinsinin (mekanik veya biyoprotez) erken dönemde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı kanısına varıldı.
Keywords : Aort kapak replasmanı, sol ventrikül fonksiyonu, sol ventrikül kitlesi
Viewed : 11663
Downloaded : 2051