ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kadınlarda koroner arter baypas: Gerçekten farklı olan nedir?
Deniz Göksedef, Suat Nail Ömeroğlu, Ozan Onur Balkanay, Zeki Talas, Berk Arapi, Gökhan İpek
Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul University, Cerrahpaşa Medical School, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.002
Amaç: Çalışmamızda, kadın cinsiyetinin koroner arter baypas greftleme (KABG) ameliyatında mortalite ve morbidite oranları üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmamıza Aralık 2006 ve Eylül 2009 tarihleri arasında kliniğimizde KABG ameliyatı yapılan toplam 460 hasta (351 erkek, 109 kadın; ort. yaş 60.3±11.2 yıl; dağılım 16-83 yıl) dahil edildi. Hastalar cinsiyetlerine göre gruplandırılarak kıyaslandı.

Bulgular: Hastaların %24'ü kadındı ve erkek hastalara göre daha ileri yaşlardaydı (p=0.03). Diyabet (p=0.01) ve hipertansiyon (p=0.005) kadın hastalarda daha sık bulunurken, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (p=0.015) ve periferik arter hastalığı (p=0.003) erkeklerde daha sık olarak bulundu. Koroner endarterektominin (p=0.01) kadın hastalarda daha sık yapıldığı saptandı. Ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon (p=0.04) ve revizyon gerektirecek kanama (p=0.02) oranları erkek hastalarda daha yüksek idi. Mortalite oranları kadın hastalarda %3.6 (n=4), erkek hastalarda ise %1.4 (n=5) idi. Koroner endarterektomi ve ileri sol ventrikül disfonksiyonu kadın hastalarda istatistiksel olarak anlamlı mortalite faktörleri idi. Tahmini sağkalım oranları taburcu edilen kadın hastalar için 55 ayda %94.7 iken, taburcu edilen erkek hastalarda 61 ayda %94.1 idi.

Sonuç: Bulgularımıza göre kadın hastalar daha ileri yaştaydı ve diyabet ve hipertansiyon oranları da daha yüksekti. Kadın hastaların hastane içi mortalite oranları erkek hastaların yaklaşık iki katı idi. Bununla birlikte KABG sonrası uzun dönem sağkalım oranları arasında kadınlarla erkekler arasında anlamlı bir farklılık yoktu.

Keywords : Koroner arter baypas greftleme; cinsiyet; sağkalım oranı; kadın
Viewed : 10528
Downloaded : 2241