ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greft ameliyatlarında pompa prime solüsyonu olarak Ringer ve Ringer solüsyonuna eklenmiş %6'lık hidroksietil nişasta (130/0.4-HES) kullanımının hemodinamik, metabolik, renal ve hemostatik etkilerinin karşılaştırılması
Ertan Damar1, Murat Aksun1, Senem Girgin1, Tayfun Göktoğan2, Engin Yılmaz1, Gülçin Aran1, Atilla Şencan1, Ali Gürbüz2, Nagihan Karahan1
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.004
Amaç: Çalışmamızda koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatlarında Ringer solüsyonu (RS) ile RS'ye adjuvan %6 hidroksietil nişasta (HES) 130/0.4 eklenmiş prime solüsyonlarının hemodinamik, metabolik, renal etkileri ve ameliyat sonrası kanama komplikasyonları yönünden etkileri karşılaştırıldı.

Çalışma planı: ASA I-II sınıfında elektif koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatı uygulanacak 60 hasta (dağılım 20-80 yıl) çalışmaya alındı. Hastalar randomize olarak iki alt gruba ayrıldı: Grup 1'de prime solüsyonunun tamamı (1500 ml) RS; grup 2'de prime solüsyonunun 500 ml'si %6 HES 130/0.4 ve 1000 ml'si RS olarak belirlendi. Her iki gruba 200 ml %20 mannitol eklendi.

Bulgular: Kardiyopulmoner baypastan (KPB) çıkış ve ameliyat sonrası 24. saatte dopamin ve adrenalin kullanılan hasta yüzdesi, grup 1'de grup 2'ye göre anlamlı şekilde yüksek idi (p<0.05). Ameliyat sonrası 24. saatte dobutamin kullanılan hasta yüzdesi grup 1'de grup 2'ye göre anlamlı şekilde yüksek idi (p<0.05). Kardiyopulmoner baypas sırasında, KPB'den çıkışta ve ameliyat sonrası 24. saatte ek kristalloid kullanımı grup 1'de grup 2'ye göre anlamlı şekilde daha fazla idi (p<0.05). Kan ürünü kullanımında ise gruplar arasında fark görülmedi (p>0.05). Kardiyopulmoner baypastan çıkışta ve ameliyat sonrası 24. saat sıvı dengesi ortalamaları değerlendirildiğinde, anlamlı fark görülmedi (p>0.05). Ameliyat sonrası kanama miktarları, PT, INR, Na, K, üre, kreatinin ve pH değerleri arasında gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Ameliyat sonrası 6. ve 24. saatteki trombosit değerleri grup 2'de grup 1'e göre anlamlı şekilde yüksek idi (p<0.05). Ameliyat sonrası 12. saatte laktat değerinin grup 1'de grup 2'ye göre yüksek olması anlamlı bulundu (p<0.05). Ekstübasyon ve yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kalış süreleri grup 1'de grup 2'ye göre anlamlı şekilde daha uzun bulundu (p<0.05).

Sonuç: Hidroksietil nişasta 130/0.4 priming solüsyonunun, düşük molekül ağırlığı ve substitüsyon özelliği ile KPB'de ek kristalloid kullanımını azaltması, kanama ve renal fonksiyonlar üzerine olumsuz bir etkisinin görülmemesi, inotropların kullanımını azaltması, ekstübasyon ve YBÜ'de kalış sürelerini kısaltması nedeniyle, kardiyak cerrahide kullanımının umut verici olduğunu düşünmekteyiz.

Keywords : %6 HES 130/0.4; kardiyak cerrahi; prime solüsyonlar
Viewed : 14823
Downloaded : 3256