ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyopulmoner baypas greft cerrahisi yapılan hastalarda termodilüsyon yöntemi ile arteriyel basınç dalga analiz yönteminden elde edilen kardiyak output ölçümlerinin karşılaştırılması
Süheyla Ünver1, Huriye Keş2, Dilek Kazancı2, Bahar Aydınlı2, Mihrican Koç2, Ayşegül Özgök2
1Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.005
Amaç: Bu çalışmada; koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi boyunca farklı dönemlerde, FloTrac/Vigileo sistemi ve altın standart olan termodilüsyon yönteminden elde ettiğimiz kardiyak debi ölçümleri eşzamanlı olarak kaydedilerek karşılaştırılarak FloTrac/ Vigileo sisteminin doğruluk ve güvenilirlik düzeyi belirlendi.

Çalışma planı: Bu çalışmaya etik komisyonu onayı sonrası KABG ameliyatı planlanan, ASA II grubundan 22 hasta dahil edildi. Kardiyopulmoner baypasın farklı zaman dilimlerinde termodilüsyon ve FloTrac/Vigileo sistemi ile ölçülen kardiyak debi, atım hacmi, kalp hızı ve kardiyak indeks değerleri eş zamanlı olarak kaydedildi. Bu dönemler şunlardı: T1: pulmoner artere kateter yerleştirilmesi sonrası yapılan ilk ölçüm, T2: sol internal meme arterinin (sol İMA) çıkarılması aşamasında, T3: kanülasyondan önce, T4: kros klemp açıldıktan hemen sonra, T5: hasta kanı 33 °C'ye ısınırken, T6: hasta kanı 35 °C'ye ısınırken, T7: 36.5 °C'de pompadan çıkmadan önce, T8: pompadan çıktıktan sonra, T9: sternum kapatıldıktan sonra. Tüm veriler SPSS 16.0 versiyon programına aktarıldı ve Bland-Altman analizi ve Pearson korelasyon testi ile değerlendirildi.

Bulgular: Kardiyak debi konusunda T1, T2, T3 v e T 9 dönemlerinde, kardiyak indeks konusunda ise T1, T2, T3, T8 ve T9 dönemlerinde her iki ölçüm yönteminden elde edilen ortalama değerlerin %95 güven aralığı içinde yer aldığı görüldü. Kardiyak debi ve kardiyak indeks ölçüm sonuçları karşılaştırıldığında da FloTrac/Vigileo ile termodilüsyon yöntemleri bu dönemlerde iyi bir uyum ve pozitif korelasyon sergiledi. Ancak, T7 periyodunda kardiyak indeks konusunda korelasyon tespit edilmedi.

Sonuç: Daha komplike durumlar ve inotropik destek alan hastalar için ileri çalışmalara gereksinim olmakla birlikte, kolay kullanım ve daha az invaziv olma avantajı sunan FloTrac/Vigileo sisteminin, kardiyak cerrahi uygulanacak hastalarda ve nonkardiyak cerrahiye hazırlanan kardiyak açıdan risk taşıyan hastalarda kardiyak debinin belirlenmesinde iyi bir seçenek olduğu sonucuna varıldı.

Keywords : Kardiyak debi; kardiyopulmoner baypas; termodilüsyon
Viewed : 12723
Downloaded : 2622