ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ventrikül disfonksiyonlu atan kalpte koroner arter baypas greft cerrahisi hastalarında yüksek doz GİK infüzyonunun sitokin düzeyleri üzerindeki etkisi
Seyhan Yağar,1 Soner Yavaş,2 Ümit Kervan,2 Mustafa Balcı,3 Ayşegül Özgök1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji Laboratuvarı, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.006
Amaç: Bu çalışmada; atan kalpte koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi uygulanacak sol ventrikül fonksiyonu bozuk olan koroner arter hastalarında yüksek doz insülinin sitokin düzeyleri (interlökin [IL]-6, IL-10 ve tümör nekroz faktör-alfa [TNF-a]), kardiyak biyobelirteçler (CK-MB, cTnI, AST) ve erken dönem prognoza olan muhtemel etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya Temmuz 2009 - Mart 2010 tarihleri arasında kliniğimizde düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlu (EF <%50) olup, atan kalpte KABG cerrahisi yapılan 30 hasta prospektif olarak dahil edildi. Hastalar çalışma ve kontrol kolu olmak üzere iki alt gruba ayrıldı. Çalışma kolunda yer alan 18 hastaya (15 erkek, 3 kadın; ort. yaş 63.1±11 yıl; dağılım 40-79 yıl), glukoz-insulin-potasyum (GİK) infüzyonu başlanırken, kontrol kolundaki 12 hastaya (9 erkek, 3 kadın; ort. yaş 58.6±13.4 yıl; dağılım 41-79 yıl) GİK infüzyonu verilmedi. Tedavi kolundaki tüm hastalara 500 ml %20'lik dekstroz, 40 IU kristalize insülin ve 40 mEq potasyum karışımı, 1ml/kg/h hızında anestezi indüksiyonundan sonra başlandı ve 24 saat boyunca infüzyona devam edildi. CK-MB, AST, cTnI, IL-6, IL-10 ve TNF-a düzeyleri (i) anestezi indüksiyonu öncesi, (ii) ameliyat bitiminde ve (iii) yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kalışın 24. saatinde kan alınarak ölçüldü. Ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası 24 saatlik dönemde inotropik, vazodilatör ilaç infüzyonu, intraaortik balon pompa kullanımı, hastaların YBÜ'de ve hastanede kalış süreleri kaydedildi.

Bulgular: İnterlökin-6, IL-10 ve TNF-a d üzeyleri G İK g rubundaki hastalarda kontrol grubundaki hastalara benzer olarak bulundu. Ameliyat sırasında ve YBÜ'deki inotropik ilaç infüzyonları, YBÜ'de kalış süreleri iki grupta benzerdi.

Sonuç: Bizim çalışmamızda GİK infüzyonunun sol ventrikül fonksiyonu bozuk atan kalpte KABG uygulanan hastalarda koruyucu bir etkisi olmadığı ortaya konuldu. Bu çalışmada yüksek doz insülinin antiinflamatuvar etkisi de gözlenmedi. Ancak bu hasta grubunda insülinin sitokin düzeyleri üzerindeki etkisine ilişkin kesin sonuçlar elde etmek için, yüksek doz insülin ile yapılan geniş kapsamlı çalışmalara gereksinim olduğu görüşündeyiz.

Keywords : Koroner arter baypas greft cerrahisi; glukoz-insulinpotasyum; interlökin 10; interlökin 6; TNF-alfa
Viewed : 11192
Downloaded : 2124