ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sıçanlarda torakotomi sonrası yapılan pnömoperiton işleminin inflamatuvar sitokinler ve oksidatif stres belirteçleri üzerindeki etkisi
Makbule Ergin, Kürsat Gürlek, Ali Yeginsu
Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Gaziosmanpaşa University, Tokat
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.019
Amaç: Bu çalışmada pnömoperiton işleminin torakotomi sonrası inflamasyon üzerine etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Otuz iki adet 280-320 g ağırlığında Wistar cinsi erkek sıçan her birinde sekiz sıçan olan dört gruba ayrıldı. Kontrol grubunda sıçanlara sadece anestezi uygulandı. Torakotomi grubunda sol torakotomi sonrası 30 dakika periyodlu otomatik retraktör yerleştirildi. Pnömoperiton grubunda batın içerisine 5 ml oda havası enjekte edildi. Torakotomi + pnömoperiton grubunda ise torakotomi uygulandı ve batın içerisine 5 ml oda havası enjekte edildi. Yirmi dört saat sonra tüm gruplardan kan ve akciğer örnekleri alındı ve -80 °C'de saklandı.

Bulgular: Torakotomi grubunda tümör nekroz faktörüalpha, interlökin-6 ve protein karbonil düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek idi fakat pnömoperiton ve torakotomi + pnömoperiton grupları arasında fark yok idi.

Sonuç: Torakotomi sonrasında yapılan pnömoperiton işlemi torakotominin neden olduğu inflamatuvar reaksiyonu ve oksidatif stresi artırıcı bir etki yapmamaktadır. Pnömoperiton efektif ve kolay uygulanan bir yöntemdir.

Keywords : Sitokinler; oksidatif stres belirteçleri; pnömoperiton; torakotomi
Viewed : 9769
Downloaded : 2081