ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sakküler dev koroner arter anevrizmasında cerrahi tedavi: Olgu sunumu
Bülent Sarıtaş, Tolga Tatar, Murat Özkan, Tankut Akay, Atilla Sezgin
Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Başkent University, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.022
Koroner arter anevrizması nadiren görülmekte ve tanı genellikle koroner anjiyografi sırasında tesadüfen konulmaktadır. Ateroskleroz, Kawasaki hastalığı, otoimmün hastalıklar ve sifiliz sık görülen etyolojik faktörler arasındadır. Anevrizma kesesinin spontan rüptürü, trombozu ve distal emboli mortalite ve morbiditenin başlıca nedenleridir. Tedavi seçenekleri lezyonun yeri ve boyutu ve hastanın klinik sonucuna göre cerrahi müdahaleden antitrombotik tedavi gibi konservatif ilaç tedavisine kadar farklılık göstermektedir. Bu yazıda sol ön inen arterde dev sakküler koroner arter anevrizması nedeni ile ameliyat edilen bir olgu sunuldu.
Keywords : Anevrizma; koroner arter; koroner baypas; interpozisyon
Viewed : 9436
Downloaded : 2048