ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer Mediasten Tümör ve Kistli 53 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Alpaslan ÇAKAN, Gökhan YUNCU, Güven OLGAÇ, Serpil SEVİNÇ, Mehmet AŞKIN, Şeyda ÖRS KAYA, Hatice ALICI, Şencan AKDAĞ
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
Amaç: Mediastinal kitlelerde hem tanıyı kesinleştirmek, hem de radikal tedaviyi sağlamak için seçilecek yöntem olan rezeksiyonun erken dönem sonuçlarının incelenmesi amaçlandı.
Materyal ve Metod: 1984 - 1999 yılları arasında primer mediasten tümör ve kisti ön tanısıyla ameliyat edilen 53 olguyu kapsayan bu çalışmada hastalar yaş, cinsiyet, yakınma, klinik bulgu, preoperatif radyolojik işlem ve operatif yöntemler açısından retrospektif olarak incelendi. Yirmidokuzu erkek, 24’ü kadın 53 hastanın yaşları 6-69 arasında değişmekte olup ortalama 38.2 ± 12.26 yıl idi. En sık izlenen semptom göğüs ağrısı (%43) ve öksürük (%15) olup, olguların çoğunda (%58) fizik muayene normaldi. Tümör ve kistlerin çoğu ön mediastende (%43.4) lokalize iken, bunu orta (%28.3) ve arka (%28.3) mediasten yerleşimleri izlemekteydi.
Bulgular: Tümör grubunda en sık nörojenik (%25) olanlar saptanırken, bunu sırasıyla timik tümörler (%19), teratom (%17) ve lenfoma (%9) izlemekteydi. Kist grubunda ise sadece bronkojenik (%17) ve perikardiyal (%7) kistler saptandı. Olguların çoğuna (%83) posterolateral torakotomi ile yaklaşılıp %92’sine total ve %4’üne parsiyel ekstirpasyon uygulanırken, olguların %4’ünde biyopsi ile yetinildi. Erken postoperatif dönemde malign timoma - myastenia gravisli bir olgu dışında operatif mortalite görülmedi.
Sonuç: Operatif mortalitenin düşüklüğü, kesin tanının ekstirpasyonu izleyen histopatolojik incelemeyle konmasının güvenilirliği ve çoğu kez radikal tedaviyi sağlamadaki üstünlükleri nedeniyle cerrahi rezeksiyonun öncelikle seçilmesi gereken yöntem olduğu kanısına varıldı.
Keywords : Mediasten, tümör, kist
Viewed : 12505
Downloaded : 2957