ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aksiller arter kanülasyonu femoral arter kanülasyonundan daha mı iyidir?
Adil Polat1, Altuğ Tuncer2, Eylem Yayla Tuncer2, İlker Mataracı3, Cüneyt Keleş2, Salih Aulasaleh2, Kamil Boyacıoğlu2, İbrahim Kara4
1Department of Cardiovascular Surgery, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Trabzon Ahi Evren Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Göztepe Şafak Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.040
Amaç: Bu çalışmanın amacı, aort cerrahisinde kullanılan aksiller ve femoral arter kanülasyon stratejilerinin sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Çalışma planı: Çalışmaya alınan 192 hastanın 88'inde (%51.2) femoral arter kanülasyonu (grup F), 84'ünde (%48.8) ise aksiller arter kanülasyonu (grup A) kullanıldı. Tüm hastaların aort kökleri ve aortun en az bir segmentinin replasman veya onarım işlemleri uygulandı.

Bulgular: Ortalama hipotermi derecesi, yoğun bakım ve hastane kalış süreleri grup A'daki hastalarda daha düşük bulundu. Mortalite oranı grup F'de %8 (n=7) ve grup A'da %3.6 (n=3) oldu (p=0.330). Grup F'de yedi hastada (%8), grup A'da ise 10 hastada (%11.9) cerrahi sonrasında nörolojik komplikasyon gözlemlendi. Ameliyat sonrası kanama, pulmoner komplikasyon ve enfeksiyon oranları grup F'de daha yüksekti. Lojistik regresyon analizinde geçirilmiş kardiyak cerrahi ve ameliyat sonrası nörolojik komplikasyon görülmesi ameliyat sonrası mortaliteyle ilişkili bulundu.

Sonuç: Aksiller kanülasyon uygulamaları ameliyat süresinin kısalması ve daha az derinlikte hipotermi kullanılabilmesi açısından fayda sağlamaktadır. Hastaların yoğun bakım ve hastane kalış süreleri kısalmakta, ameliyat sonrası görülen kanama, enfeksiyon ve pulmoner komplikasyon oranı azalmaktadır.

Keywords : Aort cerrahisi; aksiller kanülasyon; femoral kanülasyon
Viewed : 10480
Downloaded : 2554