ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyak cerrahide önkoşullama için total intravenöz anestezi, sevofluran ve izofluran anestezilerinin karşılaştırılması
Ayşegül Özgök1, Senem Koruk1, Dilek Kazancı1, Gülsevim Saydam2, Omaç Tüfekçioğlu3, Çiğdem Yıldırım Güçlü1, Özcan Erdemli1, Levent Birincioğlu4
1Departments of Anesthesia and Reanimation, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Departments of Biochemistry, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Departments of Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Departments of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.042
Amaç: Bu çalışmada fentanil bazlı total intravenöz anestezi (TİVA), sevofluran ve izofluranın miyokardiyal koruyucu etkileri karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Etik komite onayı alındıktan sonra kardiyopulmoner baypas (KPB) ile açık kalp cerrahisi planlanan 57 hasta üç gruba ayrıldı. Standart indüksiyon sonrası grup 1'de (TİVA grup; n=17) fentanil-midazolam-pankuronyum ile grup 2'de (Sevo grup; n=20) 1 MAC sevofluran ile grup 3'de (Iso grup; n=20) 1 MAC izofluran ile idame yapıldı. Ameliyat öncesi dönemde ve ameliyat sonrası üçüncü günde sol ventrikül fonksiyonları ve kardiyak skorlar transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirildi. Kardiyak troponin I (cTnI) ve kreatin kinaz MB fraksiyonu (CKMB) KPB'den önce ve KPB'den sonraki altıncı saatte, birinci, ikinci ve üçüncü günlerde ölçüldü. Laktat ölçümü için kan örnekleri, KPB öncesi ve sonrası ve klempin kaldırılışını takiben arteriyel hattan ve retrograd kanülden alındı.

Bulgular: Demografik parametreler her üç grupta benzer idi. Kardiyopulmoner baypas sonrası kardiyak indeks ve debi her üç grupta da artış gösterdi. Kardiyopulmoner baypas öncesi CKMB ve cTnI seviyeleri gruplar arasında benzer iken, KPB sonrası altıncı saatte bu değerler tüm gruplarda artış gösterdi. İstatistiksel olarak gruplar arasında anlamlı fark olmasa da bu artış TİVA grubunda en yüksekti. Klempin alınmasını takiben retrograd kanülden alınan kan örneklerinde laktat seviyesi tüm gruplarda yükseldi.

Sonuç: Sonuç olarak, bütün grupların önkoşullama potansiyeli olduğundan, miyokardiyal koruma açısından fentanil bazlı TİVA ve volatil anestezik grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamasak da volatil anestezik gruplarının fentanil bazlı TİVA grubuna göre daha kardiyoprotektif olduğunu söyleyebiliriz.

Keywords : İskemik önkoşullama; laktik asit; miyokardium
Viewed : 11832
Downloaded : 2478