ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hemodiyalize bağımlı son dönem böbrek yetmezliği hastalarında sekonder arteriyovenöz fistül oluşturmak için sentetik greft yerine safen ven greft kullanalım mı?
Dolunay Odabaşı1, Elif Arı2, Adem Kıymaz1, Hasan Ekim1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Van, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.043
Amaç: Hemodiyaliz (HD) için eş zamanlı olarak safen ven (SV) greft ve politetrafloroetilen (PTFE) greft ile sekonder arteriyovenöz fistül (AVF) oluşturulmuş hasta grupları, açıklık ve komplikasyon oranları yönünden gözden geçirildi.

Çalışma planı: Ocak 2006 ile Ocak 2010 tarihleri arasında ardışık 40 hastada 40 HD erişim işlemi uygulandı. Tüm erişim girişimleri kol ve önkolun venlerinde ameliyat öncesi dubleks ultrasonografi (USG) taramaları ile gerçekleştirildi. Fonksiyonel açıklık hastanın başarılı bir şekilde HD yapılabilmesi olarak tanımlandı. Safen ven ve PTFE greftlerin toplam primer ve sekonder fonksiyonel açıklıkları Kaplan Meier yöntemi ile açıklık oranları arasındaki farklar Log-Rank testi ile tomboliz, trombektomi ve ameliyata bağlı revizyonlar gibi revizyon oranları arasındaki farklar ise Z testi ve Fisher exact t-testi ile belirlendi.

Bulgular: Ortalama takip süresi 48 ay (dağılım 43-54 ay) idi. Her iki grubun risk faktörleri benzer idi. Safen ven greft daha uzun süreli açıklık oranlarına sahip idi. Hemodiyaliz giriş komplikasyonları SV greft grubunda daha yüksek iken, enfeksiyon ve tromboz PTFE greft grubunda daha yüksek idi.

Sonuç: Bizim verilerimiz üst ekstremitesinde sekonder AVF açılabilecek hastalarda, anatomik kriterlere bağlı olarak SV greftin PTFE greftten daha önce düşünülmesi gerektiğini kuvvetle desteklemektedir.

Keywords : Arteriyovenöz fistül; hemodiyaliz; politetrafloroetilen greft; safen ven greft
Viewed : 11496
Downloaded : 2250