ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Küçük hücre dışı akciğer kanserinde doku biyopsisi ile ince iğne aspirasyon sitolojisinin kombinasyonu mediastinoskopinin yanlış negatiflik oranını azaltır
Ahmet Sami Bayram1, Hüseyin Dülger1, Şaduman Adım Balaban2, Mehmet Muharrem Erol3, Mert Aygün1 Ömer Yerci, Cengiz Gebitekin1
1Departments of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey
2Departments of Pathology, Medicine Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.056
Amaç: Bu çalışmada, doku biyopsileri ile ince iğne aspirasyonu (İİA) karşılaştırıldı ve bu kombinasyonun mediastinoskopideki yanlış negatiflik oranını azaltıp azaltmayacağı araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2004 ve Ekim 2005 tarihleri arasında servikal video mediastinoskopi uygulanan küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) 92 hasta bu prospektif çalışmaya dahil edildi. Aynı lenf nodundan hem doku biyopsisi hem de İİA yapıldı ve patolojik incelemeye gönderildi. Doku örnekleri ve İİA’lar Hematoksilen-Eosin ile boyandı. Tüm örnekler iki histopatolog tarafından incelendi.

Bulgular: Doku biyopsisi örnekleri ile 54 hastada metastaza rastlanmaz iken, 38 hastada metastaz saptandı. İİA’da ise 48 hastada metastaza rastlanmaz iken, 44 hastada metastaz saptandı. Farklılık istatistiksel olarak anlamlı değil idi (p>0.05). Yanlış negatiflik oranları, İİA ve doku biyopsisi sonrası sırasıyla %5.4 ve %12 idi. Negatif İİA ve doku biyopsili 43 hastaya takiben torakotomi ile akciğer rezeksiyonu ve total sistematik lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Mediastinal lenf nodu diseksiyonu sonrası iki olguda (%4.6) lenf nodu metastazı saptandı. Buna bağlı olarak iki yöntem kombine edildiğinde mediastinoskopinin yanlış negatifliği %4.6’ya indi. Tekniğe bağlı herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmadı.

Sonuç: Mediastinal lenf nodlarının İİA’sı doku biyopsisi ile karşılaştırıldığında güvenli ve etkili bir yöntem olup, doku biyopsisi ile kombine edildiğinde mediastinoskopinin yanlış negatiflik oranını azaltabilir.

Keywords : Biyopsi; ince iğne aspirasyonu; akciğer kanseri; lenf nodu; mediastinoskopi
Viewed : 8981
Downloaded : 2185