ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Son evrede tanılanan diyafragmatik herniasyon: Sekiz olgu değerlendirmesi
Fuat Sayır1, Ufuk Çobanoğlu1, Salim Bilici2, Mehmet Melek2, Duygu Mergan1
1Departments of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
2Departments of Pediatric Surgery, Medicine Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.057
Amaç: Bu çalışmada, spesifik klinik özellikleri ve ilginç klinik ve radyolojik tabloları olan ve son evrede tanı konulduktan sonra ameliyat edilen diyafragmatik hernili hastalar analiz edildi.

Çalışma planı: Ocak 2006 ve Ağustos 2010 tarihleri arasında son evrede tanı konan ve kliniğimizde ameliyat edilen üçü erişkin ve beşi çocuk toplam sekiz diyafragmatik hernili olgu (4 erkek, 4 bayan; ort. yaş 12.4±24 yaş; dağılım 9 ay-28 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastalarda laparotomi ve torakotomi sonrasında herni redüksiyonu ve primer onarımı yapıldı.Bulgular: Çocukların tanısı neonatal dönem sonrasında konuldu. Üç olguya erişkin dönemde tanı kondu. Beş hastada sağ taraflı doğuştan Morgagni hernisi; bir hastada hiatal herni ve iki hastada sol taraflı Bochdalek hernisi mevcuttu. Ameliyattan sonra 5 ila 19. günler arasında tüm hastalar taburcu edildi. Hastanede ortalama kalış süresi 9.8 gündü (dağılım 7-23 gün). Hastalar altı ay ila iki yıl süreyle takip edildi ve anlamlı bir solunum veya gastrointestinal yakınma kaydedilmedi. Morgagni hernisi olan üç olguda da herhangi bir sorun tespit edilmedi.

Sonuç: Doğuştan olan diyafram hernileri, çoğunlukla neonatal dönemde görülen patolojiler olup, sonrasında bu hernilerin tanısı güçleşebilir. Takip edilen ve deneyimli uzmanlar tarafından klinik olarak tedavi edilen olgularda mortalite ve morbidite oranları düşüktür.

Keywords : Edinilmiş; doğuştan; diyafram; herniasyon
Viewed : 10067
Downloaded : 2103