ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AÇIK KALP CERRAHİSİ GEÇİREN HASTALARDA GELİŞEN ASENDAN AORT DİSEKSİYONLARI
Hakan POSACIOĞLU, Tahir YAĞDI, Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU, Yüksel ATAY, Tanzer ÇALKAVUR, Mehmet BOĞA, Ömer TETİK, Mustafa ÖZBARAN, Münevver YÜKSEL, Suat BÜKET
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR
Daha önce açık kalp operasyonu geçiren olgularda proksimal aorta diseksiyonu nadir görülen, cerrahi olarak düzeltilmesi zor bir patolojidir. Bu çalışma geçirilmiş açık kalp operasyonunun asendan aorta diseksiyonunun prezentasyonuna, tedavi şekline ve sonucuna olan etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 1994 ve 1999 tarihleri arasında proksimal aort diseksiyonu nedeniyle opere edilen olgulardan özgeçmişinde açık kalp cerrahisi öyküsü olan 12 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Dört hastaya akut, 8 hastaya kronik diseksiyon nedeniyle cerrahi tedavi uygulanmıştır. Daha önceki operasyonlar değerlendirildiğinde 7 hastanın koroner arter bypass, 2 hastanın aort kapak replasmanı, 1 hastanın aort kapak replasmanı + koroner arter bypass, 1 hastanın asendan aort replasmanı ve 1 hastanın asendan aort replasmanı + mitral kapak tamiri operasyonu geçirdiği saptanmıştır.

Altı hastada asendan aorta replasmanı, 4 hastada asendan aort replasmanı + aort kapak resüspansiyonu, 2 hastada ise kompozit greft ile asendan aort + kapak replasmanı uygulanmıştır. Daha önce koroner arter bypass operasyonu geçiren olguların 7’sinde proksimal anastomozları içeren bir nativ aorta butonu grefte implante edilmşitir. Bir hastada ise yeni bir safen veni ile bypass gerçekleştirilmiştir. Hastane mortalitesi iki olgu ile %16.6’dır.

Sonuç olarak, daha önce açık kalp operasyonu geçiren olgulardaki aort diseksiyonu ayrı bir klinik prezentasyona sahip olup cerrahi tedavi olanakları daha değişiktir. Bu hastalar genellikle hemodinamik olarak stabildirler. Daha önce koroner arter bypass operasyonu geçiren olgulara koroner anjiyografi çekilip uygun operatif teknikler uygulanmalıdır.

Keywords : Aort diseksiyonları , Aort dissection
Viewed : 14865
Downloaded : 4193