ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Edwards SAPIEN ve CoreValve cihazlar ile transkateter aort kapak implantasyonu sonuçları: Türkiye'den tek merkezli deneyim
Mehmet Gül1, Aydın Yıldırım1, Nevzat Uslu1, Abdurrahman Eksik1, Mustafa Kemal Erol1, Hüseyin Uyarel2, Mehmet Ertürk1, Özgür Sürgit1, İhsan Bakır3
1Departments of Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Medical Faculty of Bezmialem Vakıf University, İstanbul, Turkey
3Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.087
Amaç: Bu çalışmada transkateter aort kapak implantasyonunun erken ve orta dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Ekim 2010 - Şubat 2012 tarihleri arasında kliniğimizde transkateter aort kapak implantasyonu yapılan, cerrahi riski yüksek (EuroSCORE 26.0±9.9) 35 hasta (16 erkek, 19 kadın; ort. yaş 77.4±6.9 yıl; dağılım 58-91 yıl) çalışmaya dahil edildi. Edwards SAPIEN (n=27) ve CoreValve protezler (n=8) transfemoral (n=33), transapikal (n=1), subklavian (n=1) yaklaşım ile yerleştirildi. Hastaların işlem öncesi ekokardiyografik ortalama kapak alanı 0.6±0.1 cm2, ortalama transvalvüler gradiyent 53.3±8.0 mmHg idi.

Bulgular: İşlemin başarı oranı %97 idi. İşlem sonrasında ortalama transvalvüler gradiyent 9.8±2.7 mmHg’ye gerilerken (p<0.001), kapak alanı 1.9±0.2 cm2’ye yükseldi (p<0.001). Hastalarda işlem öncesi 3.5±0.5 olan NYHA fonksiyonel kapasite işlem sonrası üç aylık takipte 1.4±0.6’ya geriledi (p<0.001). Hastaların sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlarında işlem öncesine göre birinci ayda anlamlı derecede artma saptandı (%50.1±11.4’e kıyasla %52.5±10.4, p<0.001). İşlem sonrası dört hastada kalıcı pil gereksinimi oldu (3 CoreValve, 1 Edwards SAPIEN). İlk 30 günlük takipte dört ölüm olayı görüldü (%11.4). İşleme bağlı mortalite dahil ortalama 9 aylık takip süresince (dağılım 0-17 ay) dokuz hasta kaybedildi.

Sonuç: Tek merkezli olarak işlem başarımız ve erken ve orta dönem sonuçlarımız, dünyadaki diğer çalışmalarla paralel olarak bu hasta grubu için ümit vericidir.

Keywords : Aort kapak darlığı; biyoprotez kapak; transkateter aort kapak implantasyonu
Viewed : 13671
Downloaded : 2500