ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Askin Tümörü
Fürüzan KAÇAR, *Ayşe YAĞCI, **Ahmet ÖNEL
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Aydın
* İzmir SSK Eğitim Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir
** İzmir SSK Eğitim Hastanesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İzmir
Elliüç yaşındaki erkek hastada toraks duvarı posterior sol üst bölgede, intra ve ekstratorasik yerleşimli solid kitle saptanmıştır. İncelenen insizyonel biopsi örneğinin mikroskopisinde nöron spesifik enolaz ve kromogranin ile pozitif reaksiyon veren malign küçük hücreli bir tümör izlenmiştir. Histopatolojik, immunohistokimyasal bulgular ve yerleşim yeri özellikleri birlikte değerlendirilerek olguya "Askin tümörü" tanısı konulmuştur. Torakopulmoner yerleşimli, malign küçük hücreli bir tümör olan Askin tümörü az görülmesi nedeniyle sunulmuştur.
Keywords : Askin tümörü, küçük hücreli tümör
Viewed : 16841
Downloaded : 5035